Informácie pre OBCHODNÝCH PARTNEROV – DODÁVATEĽOV

RIADENIE VZŤAHOV S DODÁVATEĽMI

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené:

 1. oslovenie potenciálnych obchodných partnerov,
 2. plnenie práv a povinností vyplývajúcich z predzmluvných a zmluvných vzťahov s obchodnými partnermi Prevádzkovateľa,
 3. vedenie evidencie obchodných partnerov dodávateľov na základe zmluvných vzťahov
 4. vedenie evidencie obchodných partnerov na základe zmluvných vzťahov a ich kontaktovanie,
 5. manažment dopytov; komunikácia s dodávateľmi a odberateľmi,
 6. evidencia obchodných zmlúv (nákup).

 

Okruh dotknutých osôb:

 • kontaktná osoba alebo zamestnanec potenciálneho obchodného partnera dodávateľa,
 • štatutárne orgány, kontaktné osoby, zamestnanci a zmluvní zástupcovia obchodného partnera dodávateľa, príp. iné relevantné fyzické osoby.

 

Kategória osobných údajov:

V rámci účelov v bodoch a) – f): bežné osobné údaje

 

Zoznam alebo rozsah osobných údajov: obchodné meno, IČO, titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, služobné zaradenie, funkčné zaradenie, osobné číslo zamestnanca alebo zamestnanecké číslo zamestnanca, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko a informácia o neprítomnosti a pod.

 

Zákonnosť spracúvania osobných údajov:

 1. čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem,
 2. čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvných a predzmluvných vzťahov,
 3. čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvných a predzmluvných vzťahov,
 4. čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem,
 5. čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – oprávnený záujem,
 6. čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie zákonných povinností podľa osobitných predpisov.

 

Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

V účeloch uvedených v bodoch a) – e):

Spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva.

V účely uvedenom v bode f):

zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov;

zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve;

zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov.

Identifikácia  príjemcu  alebo  kategórie príjemcu:

V účeloch uvedených v bodoch a), d), e):

 • poskytovateľ ekonomického systému,
 • poskytovateľ telefónnych služieb,
 • poskytovateľ dátových služieb,
 • poskytovateľ webhosting, domény,
 • poskytovateľ patformy pre emailovú komunikáciu.

V účeloch uvedených v bodoch  b), c):

 • poskytovateľ ekonomického systému.

 

V účely uvedenom v bode f):

Poskytovateľ účtovných služieb: Sprostredkovateľ na základe čl. 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

Iný oprávnený subjekt:

Na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

– do tretích krajín

V rámci účelov v bodoch a) – f): osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

– do medzinárodných organizácií

V rámci účelov v bodoch a) – f): osobné údaje sa do medzinárodných organizácií neposkytujú.

 

Zverejňovanie osobných údajov:

V rámci účelov v bodoch a) – f): osobné údaje sa nezverejňujú.

 

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa:

 1. oprávnený záujem Prevádzkovateľa na plnení práv a povinností vyplývajúcich z predzmluvných vzťahov,
 2. oprávnený záujem Prevádzkovateľa na plnení práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvných a predzmluvných vzťahov, ak zmluvnou stranou je právnická osoba (PO) a v jej mene vystupujú za účelom plnenia zmluvných vzťahov iné fyzické osoby (FO) na základe osobitného oprávnenia alebo ak fyzická osoba podnikateľ(SZČO), ktorá je zmluvnou stranou a zastupuje ju iná fyzická osoba (FO), aby mohol plniť zmluvné a predzmluvné vzťahy, pričom dotknuté osoby takéto spracúvanie môžu primerane očakávať,
 3. oprávnený záujem sa nevykonáva,
 4. osobné údaje sa spracúvajú na základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa za účelom zefektívnenia komunikácie s obchodným partnerom a ľahšieho prístupu k údajom obchodného partnera, ktoré sú nevyhnutné na spracovanie obchodných prípadov, zmlúv a súvisiacich informácií,
 5. oprávneným záujmom prevádzkovateľa je kontaktovanie obchodných partnerov ohľadom dopytov prevádzkovateľom,
 6. oprávnený záujem sa nevykonáva.

 

Doba uchovávania / kritérium jej určenia:

 1. do naplnenia účelu alebo po dobu 3 mesiace,
 2. po dobu trvania zmluvného vzťahu a 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu,
 3. po dobu trvania zmluvného vzťahu a 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu,
 4. 5 rokov od poslednej obchodnej aktivity,
 5. po dobu trvania zmluvného vzťahu a 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu,
 6. 15 rokov.

 

Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať.

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tomto článku bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania informovaná ešte pred takým spracúvaním informovaná.

 

Poučenie o forme požiadavky na poskytnutie osobných údajov od dotknutých osôb:

Poskytovanie osobných údajov je zmluvná a zároveň zákonná požiadavka. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné uzatvorenie zmluvného vzťahu, ako ani následné plnenie zo zmluvy. Taktiež nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností Prevádzkovateľa, ktoré mu vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov.

 

Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať.

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.

 

Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia: organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

 

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania:

V rámci účelov v bodoch a) – f): automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.

ÚČTOVNÉ DOKLADY

Účely spracovania osobných údajov:

 1. Vedenia účtovnej agendy,
 2. Faktúry (dodávateľsko – odberateľské),
 3. Ostatné daňové doklady a bankové výpisy.

 

Kategória dotknutých osôb:

V rámci účelov v bodoch a) – c):

 • štatutárne orgány,
 • kontaktné osoby alebo zamestnanci obchodného partnera – dodávateľa tovaru a/alebo služieb.

 

Kategória osobných údajov:

V rámci účelov v bodoch a) – c): bežné osobné údaje

Zoznam osobných údajov: obchodné meno, IČO, titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo na pracovisko, faxové číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko a informácia o neprítomnosti a pod.

 

Zákonnosť spracúvania osobných údajov:

 1. Vedenie účtovnej agendy:
 • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, – podľa  13 ods. 1 písm. c) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. c) GDPR.
 1. Faktúry (dodávateľsko – odberateľské):
 • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, – podľa  13 ods. 1 písm. c) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. c) GDPR.
 1. Ostatné daňové doklady a bankové výpisy:
 • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, – podľa  13 ods. 1 písm. c) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. c) GDPR.

 

Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

 1. Vedenie účtovnej agendy:
 • zákon č. 431/2002 z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 222/2004 z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 18/2018 z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č. 40/1964 zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 513/1991 zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov

 

 1. Faktúry (dodávateľsko – odberateľské):
 • zákon č. 431/2002 z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 222/2004 z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

 

 1. Ostatné daňové doklady a bankové výpisy:
 • Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve
 • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

 

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým budú osobné údaje poskytnuté

V rámci účelov v bodoch a) – c):

 • poskytovateľ účtovných služieb Sprostredkovateľ na základe čl. 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov),
 • poskytovateľ ekonomického programu,
 • poskytovateľ dátových a telefónnych služieb,
 • poskytovateľ bankových služieb.

– do tretích krajín

V rámci účelov v bodoch a) – c): osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín

– do medzinárodných organizácií

V rámci účelov v bodoch a) – c): osobné údaje nie sú poskytované do medzinárodných organizácií

 

Iný oprávnený subjekt na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

V rámci účelov v bodoch a) – c):

Všeobecne záväzný právny predpis v zmysle § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Daňový úrad (na základe zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon o dani z pridanej hodnoty 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov)

Súd, orgány činné v trestnom konaní základe zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, na základe zákona 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov

Úrad na ochranu osobných údajov na základe zákona č. 18/2018 z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Colný úrad

Finančná správa

 

Zverejňovanie osobných údajov:

V rámci účelov v bodoch a) – c): osobné údaje sa nezverejňujú

 

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa:

V rámci účelov v bodoch a) – c): výkon oprávneného záujmu Prevádzkovateľa je ak zmluvnou stranou je právnická osoba a v jej mene vystupujú za účelom plnenia zmluvných vzťahov iné fyzické osoby na základe osobitného oprávnenia aby mohol plniť zmluvné a predzmluvné vzťahy, pričom dotknuté osoby takéto spracúvanie môžu primerane očakávať.

 

Doba uchovávania osobných údajov: Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou na účely stanovené v tejto informačnej povinnosti bude spracúvať maximálne po dobu stanovenú v zákonnom predpise, a to 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú v súlade so zákonom č. 431/2002 z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákonom č. 222/2004 z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Účtovné dokumenty sa likvidujú v súlade so Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou na účely  stanovené v tejto informačnej povinnosti bude spracúvať maximálne po dobu  stanovenú v  zákonnom predpise.

 

Poučenie o forme požiadavky na poskytnutie osobných údajov od dotknutých osôb:

Poskytovanie osobných údajov na vyššie uvedené účely je zákonná požiadavka. V prípade neposkytnutia týchto údajov nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností Prevádzkovateľa, ktoré mu vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov.

 

Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať.

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.

 

Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia: organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

 

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania:

V rámci účelov v bodoch a) – c): automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.

SPRÁVA REGISTRATÚRY

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené:

 1. archivovanie dokumentov Prevádzkovateľa v rámci správy registratúry,
 2. evidencia prijatej a odoslanej pošty v papierovej a elektronickej forme,
 3. evidencia prijatej a odoslanej pošty v papierovej a elektronickej forme v rámci využívania štátnej webovej aplikácie www.slovensko.sk. Tá slúži ako informačný systém verejnej správy, prostredníctvom ktorého je možné vykonávať elektronickú úradnú komunikáciu s ktorýmkoľvek orgánom verejnej moci prostredníctvom internetu. Prostredníctvom funkcií, ako sú napríklad prihlásenie, vyhľadávanie, alebo elektronické služby má užívateľ v rámci portálu možnosť pristupovať k požadovaným informáciám podľa svojich skutočných požiadaviek a príslušný obsah jednoducho vyhľadať. Okrem toho je portál v rámci prihlásenia štruktúrovaný z hľadiska cieľových skupín. Požadované informácie a služby, tak môže užívateľ vyhľadávať a selektovať podľa toho, či sa prihlási ako občan, podnikateľ alebo inštitúcia.
 4. prístup k archívnym dokumentom.

 

Kategória dotknutých osôb:

 1. štatutárne orgány a osoby, ktorých údaje sa nachádzajú v archíve
 2. odosielatelia a prijímatelia poštovej a e-mailovej korešpondencie
 3. odosielatelia a prijímatelia poštovej a e-mailovej korešpondencie
 4. žiadatelia o prístup k archívnym dokumentom

 

Kategória osobných údajov:

v rámci účelov v bodoch a) – d): bežné osobné údaje

 

Zoznam alebo rozsah osobných údajov:

 1. titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu fyzickej osoby alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby.
 2. titul, meno, priezvisko, adresa fyzickej osoby alebo v prípade právnickej osoby – názov a adresa sídla, dátum prijatia a odoslania, značka, predmet, obsah a pod.
 3. fyzická osoba – titul, meno, priezvisko, adresa, právnická osoba – názov a adresa sídla.
 4. meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého a prechodného pobytu, druh a číslo preukazu totožnosti údaje o požadovanom archívnom dokumente, ktoré sú mu známe a účel využitia; meno, priezvisko a adresu fyzickej osoby alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, na potreby ktorej žiada o prístup k archívnym dokumentom;

 

Zákonnosť spracúvania osobných údajov: 

V rámci účelov uvedených v bodoch a) – d): Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná – podľa  § 13 ods. 1 písm. c) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. c) GDPR.

 

Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

 1. archivovanie dokumentov prevádzkovateľa rámci správy registratúry:
 • Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 1. evidencia prijatej a odoslanej pošty v papierovej a elektronickej forme.
 2. evidencia prijatej a odoslanej pošty v papierovej a elektronickej forme v rámci využívania štátnej webovej aplikácie www.slovensko.sk:
 • Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o eGovernmente),
 • Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách).
 1. prístup k archívnym dokumentom :
 • Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • Občiansky zákonník (§ 40).

 

Identifikácia  príjemcu  alebo  kategórie príjemcu:

Údaje sa neposkytujú žiadnym ďalším príjemcom.

 

Príjemca osobných údajov tretia strana:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (príslušný archív) – Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Všeobecne záväzný právny predpis v zmysle § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Iný oprávnený subjekt na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

– do tretích krajín

V rámci účelov v bodoch a) – d): osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

 

– do medzinárodných organizácií

V rámci účelov v bodoch a) – d): osobné údaje sa do medzinárodných organizácií neposkytujú.

 

Zverejňovanie osobných údajov:

V rámci účelov v bodoch a) – d): osobné údaje sa nezverejňujú.

 

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa:

V rámci účelov v bodoch a) – d) sa spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov Prevádzkovateľa nevykonáva.

 

Doba uchovávania / kritérium jej určenia:

Bežná korešpondencia – 2 roky, 
Správa registratúry (evidenčné pomôcky, vyraďovanie dokumentov a pod.) – 15 rokov,
Kniha došlej a odoslanej pošty – 2 roky,
Korešpondenčné údaje, ktoré sú súčasťou zmlúv – 15 rokov.

Poučenie o forme požiadavky na poskytnutie osobných údajov od dotknutých osôb:

Poskytovanie osobných údajov na účely správy registratúry je zákonná požiadavka. V prípade neposkytnutia týchto údajov nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností Prevádzkovateľa, ktoré mu vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov.

 

Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať.

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.

 

Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia: organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

 

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania:

V rámci účelov v bodoch a) – d): automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.

PRÁVNE NÁROKY

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené:

Preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov súdnou/mimosúdnou cestou a evidencie s tým spojené.

Okruh dotknutých osôb:

Relevantné fyzické osoby – účastníci konania, zúčastnené osoby, svedkovia.

 

Kategória osobných údajov:

Bežné osobné údaje.

Zoznam alebo rozsah osobných údajov:

Meno, priezvisko a adresa pobytu, adresa na doručovanie v elektronickej forme, podpis, ďalšie osobné údaje zistené alebo poskytnuté v priebehu vybavovania súdnych sporov.

 

Zákonnosť spracúvania osobných údajov:

Čl. 6 ods. 1 písm. f) – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.

Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov: spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva.

 

Identifikácia  príjemcu  alebo  kategórie príjemcu:  

 • poskytovateľ telefónnych služieb
 • poskytovateľ dátových služieb

 

Iný oprávnený subjekt:

Na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

– do tretích krajín

osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

– do medzinárodných organizácií: osobné údaje sa do medzinárodných organizácií neposkytujú.

 

Zverejňovanie osobných údajov: osobné údaje sa nezverejňujú.

 

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa:

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov Prevádzkovateľa sa nevykonáva.

Doba uchovávania / kritérium jej určenia: osobné údaje sa uchovávajú do naplnenia účelu.

Poučenie o forme požiadavky na poskytnutie osobných údajov od dotknutých osôb:

Poskytovanie osobných údajov je zmluvná a zároveň zákonná požiadavka. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné uzatvorenie zmluvného vzťahu, ako ani následné plnenie zo zmluvy. Taktiež nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností Prevádzkovateľa, ktoré mu vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov.

 

Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať.

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.

 

Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia: organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

 

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.

ZVEREJŇOVANIE REFERENČNÝCH  FOTOGRAFIÍ A VIDEO NAHRÁVOK

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené:

 1. Zverejňovanie referenčných fotografií na:

za účelom marketingovej propagácie na prezentačné účely prevádzkovateľa a prilákanie nových potenciálnych zákazníkov.

 

 1. Zverejňovanie referenčných videozáznamov na:
 • webovej stránke rayzzer.sk
 • webovej stránke rayzzer.com
 • firemný profil na sociálnej sieti Facebook RAYZZER
 • firemný profil na sociálnej sieti Instagram official
 • firemný profil na sociálnej sieti LinkedIn: RAYZZER
 • firemný profil na YouTube: RAYZZER
 • firemný profil na sociálnej sieti TikTok: official

za účelom marketingovej propagácie na prezentačné účely prevádzkovateľa a prilákanie nových potenciálnych zákazníkov.

 

Kategória dotknutých osôb v rámci účelov v bodoch a) – b): influencer, ktorý s Prevádzkovateľom uzavrel zmluvu o spolupráci.

 

Kategória osobných údajov v rámci účelov v bodoch a) – b): bežné osobné údaje

Zoznam alebo rozsah osobných údajov

 1. referenčná fotografia – obrazový záznam súvisiaci s dodanou službou,
 2. referenčná video nahrávka – filmový záznam súvisiaci s dodanou službou,

 

Zákonnosť spracúvania osobných údajov: právnym základom pre spracúvania osobných údajov o týchto dotknutých osobách v rámci účelov uvedených v bodoch a) – b) je plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba – podľa § 13 ods. 1 písm. b) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. b) GDPR

 

Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov v rámci účelov v bodoch a) – b): spracúvanie osobných údajov na základe osobitného právneho predpisu sa nevykonáva

 

Identifikácia  príjemcu  alebo  kategórie príjemcu v rámci účelov v bodoch a) – b): 

 • poskytovateľ dátových služieb,
 • poskytovateľ webhostingu,
 • poskytovateľ IT služieb – technickej správy webovej stránky a IT zariadení,
 • poskytovateľ cloudového úložiska,
 • spoločnosť Facebook – Meta Platforms Ireland Limited, 4Grand Canal Square 2, 800 00 Ireland, IČO: 96 9292
 • spoločnosť Instagram – Meta Platforms Ireland Limited, 4Grand Canal Square 2, 800 00 Ireland, IČO: 96 9292
 • spoločnosť LinkedIn – Meta Platforms Ireland Limited, 4Grand Canal Square 2, 800 00 Ireland, IČO: 96 9292
 • spoločnosť YouTube – Google Ireland Lim ited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, RČ: 368047
 • spoločnosť TikTok – TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D 02 T380, Írsko
 • iné médiá na základe článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ktorým je dobrovoľný súhlas so spracúvaním osobných údajov.

 

– do tretích krajín v rámci účelov v bodoch a) – b): osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

 

– do medzinárodných organizácií v rámci účelov v bodoch a) – b): osobné údaje sa do medzinárodných organizácií neposkytujú.

 

Iný oprávnený subjekt:

Na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Zverejňovanie osobných údajov:

 1. osobné údaje v rozsahu referenčné fotografie (obrazové záznamy) klienta sa môžu zverejňovať na webovej stránke za účelom marketingovej propagácie na prezentačné účely prevádzkovateľa a prilákanie nových potenciálnych klientov
 2. osobné údaje v rozsahu referenčné video nahrávky (filmové záznamy) klienta sa môžu zverejňovať na webovej stránke za účelom marketingovej propagácie na prezentačné účely prevádzkovateľa a prilákanie nových potenciálnych klientov

 

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa v rámci účelov v bodoch a) – b): spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov Prevádzkovateľa sa nevykonáva.

 

Doba uchovávania / kritérium jej určenia:

Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou na vyššie uvedené účely  bude spracúvať do odvolania súhlasu dotknutej osoby, maximálne po dobu 5 rokov od jeho udelenia.

 

Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať.

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.

 

Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia: organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

Poučenie o forme požiadavky na poskytnutie osobných údajov od dotknutých osôb:

Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou v uzavretej zmluve bude spracúvať maximálne po dobu trvania zmluvného vzťahu, a teda po dobu poskytovania služby zo strany dotknutej osoby v prospech prevádzkovateľa.

 

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania v rámci účelov v bodoch a) – b): automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.