Obchodné podmienky

Článok I. – Vymedzenie pojmov

 1. Prevádzkovateľom internetovej stránky www.rayzzer.com a www.rayzzer.sk je NextGen labs, s.r.o., IČO 53 767 713, DIČ 2121487643, IČ DPH SK2121487643 so sídlom na Dunajskej 8, 811 08 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 152514/B.
 2. Predávajúcim je NextGen labs, s.r.o., IČO 53 767 713, DIČ 2121487643, IČ DPH SK2121487643 so sídlom na Dunajskej 8, 811 08 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo 152514/B.
 3. Všeobecnými obchodnými podmienkami sa vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho alebo spotrebiteľa a vo svojom aktuálnom znení tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.
 4. E-shopom sa rozumie internetový obchod zameraný na predaj tovarov kupujúcim a / alebo spotrebiteľom. Pre účely týchto VOP, sa e-shopom rozumie internetový obchod www.rayzzer.com a www.rayzzer.sk.
 5. Kupujúcim je každý návštevník e-shopu, ktorý prostredníctvom e-shopu vytvoril objednávku. Pre účely zákona č. 108/2024 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.
 6. Tovarom alebo službou sú všetky produkty zverejnené na stránkach e-shopu.
 7. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru.
 8. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-shopu, e-mailovej komunikácie ako aj telefonickej komunikácie.

Článok II. – Cena

 1. Všetky ceny sú zmluvné. V e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravu, dobierku a náklady za komunikačné prostriedky na diaľku, ktoré sú uvedené až v rámci tzv. nákupného košíka a ich výška sa odvíja od voľby Kupujúceho.
 2. Akciové ceny platia do vypredania zásob pri uvedení počtu kusov akciového tovaru alebo po dobu časovo určenú.
 3. Predávajúci je viazaný cenou uvedenou na stránke e-shopu v momente vykonania nákupu (okrem prípadov uvedených v Článku III., bod 6.).

Článok III. – Objednávka

 1. Objednávka vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom tovarov alebo služieb kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru. Pre korektné vybavenie objednávky je potrebné vyplniť požadované údaje v objednávke a zvoliť si možnosti dopravy a platby za objednaný tovar alebo služby.
 2. Kupujúci zaslaním objednávky súhlasí s cenou objednaných tovarov a služieb a teda objednávka sa stáva pre spotrebiteľa záväznou.
 3. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho vzniká kúpna zmluva, ktorú je možné meniť, rušiť alebo dopĺňať len na základe vzájomnej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim ak zákon alebo iný právny predpis neustanovuje inak. Potvrdením objednávky zo strany predávajúceho je odoslanie tovaru.
 4. Kupujúcemu je po vytvorení objednávky v e-shope automaticky generovaný e-mail s potvrdením prijatia objednávky e-shopom. Tento e-mail nie je potvrdením tovaru v zmysle ods. 3. tohto článku.
 5. Kupujúci je odoslaním objednávky viazaný k zaplateniu kúpnej ceny objednaného tovaru.
 6. Kupujúci berie na vedomie, že môžu nastať prípady, kedy nedôjde k uzatvoreniu zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim, a to hlavne v prípade, kedy kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému predávajúceho. Predávajúci v takom prípade kupujúceho informuje o tejto skutočnosti a má právo na odstúpenie od zmluvy
 7. Predávajúci si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo k zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a pod., alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu, o takomto postupe bude kupujúci informovaný.

Článok IV. – Platobné podmienky

 1. Za tovar a služby v e-shope je možné platiť nasledovnými spôsobmi:
  1. platba prostredníctvom platobnej brány CardPay,
  2. platba prostredníctvom platobnej brány TatraPay,
  3. platba vopred bankovým prevodom na účet predávajúceho – SK34 1100 0000 0029 4210 3109 (na základe faktúry, ktorá bude zákazníkovi doručená na e-mail aj s platobnými údajmi), pričom tovar bude zaslaný zákazníkovi až po pripísaní príslušnej sumy na bankový účet.
  4. platba na dobierku – kupujúci za tovar zaplatí až pri jeho prevzatí. Môže platiť hotovosťou alebo kartou,
  5. platba prostredníctvom platobnej brány Benefit Plus.
 2. Doplatky pre jednotlivé možnosti platieb sú uvedené v čl. VI týchto všeobecných obchodných podmienok.
 3. Predávajúci môže poskytnúť kupujúcemu možnosti zliav:
  1. zľavu za opakovaný nákup,
  2. zľavu na základe jednorazového zľavového kupónu
 4. Poskytované zľavy nie je možné kumulovať.
 5. Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom predávajúceho, avšak nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru kupujúcim.
 6. Fakturačné údaje kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky.

Článok V. – Dodacie podmienky

 1. Predávajúci je povinný do 30 dní od vzniku kúpnej zmluvy zaslať kupujúcemu tovar, ak sa nedohodli inak, alebo ak pri tovare nebola uvedená dlhšia dodacia lehota. Ak predávajúci nesplnil svoj záväzok dodať vec v lehote podľa prvej vety, kupujúci ho vyzve, aby dodal vec v ním poskytnutej dodatočnej primeranej lehote. Ak predávajúci nedodá vec ani v tejto dodatočnej primeranej lehote, kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy.
 2. Ak je tovar skladom je expedovaný podľa kapacitných možností v čo najkratšom čase. Dostupnosť tovaru je uvedená pri každom tovare na internetovej stránke elektronického obchodu.
 3. Ak sa v objednávke nachádza viacero tovarov a služieb a časť z nich nie je skladom, informujeme o tom kupujúceho s možnosťami čiastočných dodávok.
 4. Spolu s tovarom je zákazníkovi zasielaná faktúra (daňový doklad), návod ako i ostatné dokumenty k tovaru alebo službe od výrobcu.
 5. Za miesto plnenia sa považuje miesto, do ktorého je tovar dodávaný.
 6. Predávajúci realizuje dopravu ku kupujúcemu prostredníctvom:
    • Kuriérskej spoločnosti SPS,
    • Packeta.

Článok VI. – Poplatky za prepravu, balné a možnosti platieb – platné pre Slovensko

 1. Pri platbe vopred na bankový účet na základe zálohovej faktúry alebo prostredníctvom platobných brán si za dopravné účtujeme:
   • pri doprave kuriérskou spoločnosťou SPS s doručením do 2 pracovných dní po expedícii z nášho skladu:
     • pri cene objednávky do 29,90 EUR: 3,79 EUR s DPH
     • pri cene objednávky nad 29,90 EUR: zadarmo
   • pri doprave cez Packeta (doručenie do Z-pointu):
     • pri cene objednávky do 29,90 EUR: 2,59 EUR s DPH
     • pri cene objednávky nad 29,90 EUR: zadarmo
 2. Predávajúci sa môže s kupujúcim dohodnúť aj na inom ako štandardnom (vyššie uvedenom) postupe pri zasielaní tovaru alebo služieb ako aj cien za tieto služby.
 3. Predávajúci môže zaslať tovar ktorý je okamžite dostupný kupujúcemu a zvyšnú časť objednávky doručí dodatočne v zákonnej lehote, avšak za predpokladu, že kupujúcemu nebude účtované žiadne dodatočné poštovné, okrem toho, ktoré bolo započítane v objednávke.
 4. Platba kartou, prevodom, Benefit Plus kartou a platba cez TatraPay je zdarma.
 5. Platba na dobierku je spoplatnení sumou 1,20 EUR s DPH.

Článok VII. – Prevod vlastníckeho práva

 1. Vlastnícke právo prechádza z predávajúceho na kupujúceho až momentom vyplatenia plnej ceny za predmet kúpnej zmluvy.
 2. Tovar alebo služby, na ktoré sa vzťahuje ešte vlastnícke právo predávajúceho, si predávajúci vyhradzuje právo v prípade uplatnenia reklamácie kupujúcim, vybaviť až v momente úplného zaplatenia predmetu kúpnej zmluvy.

Článok VIII. – Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

 1. Spotrebiteľ má na základe zákona 108/2024 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 19 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
 2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné  odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§20 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár.
 3. Tovar by mal kupujúci spotrebiteľ vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. Kupujúci zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru.
 4. V prípade výživových doplnkov, vzhľadom na charakter tohto sortimentu, tento tovar nie je možné vrátiť pokiaľ bol tovar rozbalený, použitý alebo vykazuje známky používania.
 5. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
 6. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §21 ods. 3) zákona č. 108/2024 Z.z.  do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
 7. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
 8. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre vybrané tovary a služby, ktoré sú vymedzené v zákone č. 108/2024. Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 9. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

Článok IX. – Práva a povinnosti zmluvných strán

 1. Za zmluvné strany sa pokladá predávajúci a kupujúci.
 2. Kupujúci je povinný:
   • prevziať objednaný tovar,
   • zaplatiť za tovar dohodnutú odplatu predávajúcemu,
   • prekontrolovať neporušenosť obalu resp. aj samotný tovar pri jeho preberaní.
 1. Predávajúci je povinný:
   • dodať zákazníkovi tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
   • spolu s tovarom alebo dodatočne zaslať v elektronickej podobe zákazníkovi všetky dokumenty k tovaru ako napríklad faktúru za tovar, či návod na obsluhu v kodifikovanej podobe slovenského jazyka.

Článok X. – Ochrana osobných údajov

 1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je fyzickou osobou, povinný oznámiť obchodníkovi v objednávke svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu, prípadne dátum narodenia.
 2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci je na účely riadneho vybavenia a doručenia objednávky v prípade, ak je právnickou osobou, povinný oznámiť obchodníkovi v objednávke svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, IČ DPH (ak mu bolo pridelené), číslo telefónu a e-mailovú adresu.
 3. Kupujúci, ktorý sa v rámci internetového obchodu zaregistroval, si môže kedykoľvek skontrolovať a zmeniť poskytnuté osobné údaje, ako aj zrušiť svoju registráciu po prihlásení sa na internetovej stránke elektronického obchodu v časti Môj profil.
 4. Obchodník týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie“), obchodník ako prevádzkovateľ informačného systému bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje kupujúceho bez jeho súhlasu ako dotknutej osoby, keďže spracúvanie osobných údajov kupujúceho bude vykonávané obchodníkom v rámci predzmluvných vzťahov s kupujúcim a spracúvanie osobných údajov kupujúceho je nevyhnutné na plnenie z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.
 5. V zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia môže obchodník po doručení objednaného tovaru, resp. služby kupujúcemu, na základe oprávneného záujmu spracúvať osobné údaje kupujúceho aj na účely priameho marketingu a zasielať na e-mailovú adresu kupujúceho informácie o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch, resp. službách.
 6. Podrobné informácie o tom, ako predávajúci zhromažďuje, spracúva a chráni osobné údaje kupujúcich sú upravené vdokumente Podmienky spracúvania osobných údajov, ktorý je prístupný na jednotlivých portáloch predávajúceho.

Článok XI. – Náhrada škody pri neprevzatí tovaru

 1. Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal tovar, ktorý nestornoval resp. neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento tovar alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. IX bod 2. písm, a), podľa ktorého je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar.
 2. Pri určovaní výšky náhrady škody, predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania tovaru, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk.
 3. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.

Článok XII. – Záverečné ustanovenia

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho.
 2. Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.
 3. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením.
 4. Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.
 5. Pre správne používanie stránky je nevyhnutné byť pripojený do internetovej siete, pričom používanie internetu môže byť spoplatnené poskytovateľom internetových služieb. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za správne fungovanie internetovej siete. Predávajúci takisto nenesie zodpovednosť za škody pri používaní stránky, pri náhodnom či plánovanom výpadku stránky, nefunkčnosti stránky. Predávajúci tiež nenesie zodpovednosť pri zneužití registračných a prihlasovacích údajov kupujúceho alebo spotrebiteľa, ako ani pri neoprávnenom použití platobných prostriedkov.
 6. Používatelia využívajú obsah stránky na vlastné riziko. Predávajúci nezodpovedá za priame ani nepriame škody, ktoré by používateľovi mohli vzniknúť v súvislosti s využívaním informácií získaných na stránkach.
 7. Stránka môže odkazovať na web stránky tretích subjektov, ktoré predávajúci nekontroluje a nezodpovedá za ich obsah. Predávajúci nemá povinnosť preskúmať obsah web stránok tretích subjektov. To isté sa týka aj reklamy prezentovanej na stránke.
 8. Systém stránky môže byť v pravidelných intervaloch odstavený za účelom údržby. Predávajúci zároveň nezaručuje nepretržitú a bezchybnú funkčnosť servera, na ktorom prevádzkuje stránku a má právo kedykoľvek prerušiť poskytovanie služieb na akúkoľvek dobu. Odstavenie servera môže predávajúci uskutočniť bez varovania a bez uvedenia dôvodu.
 9. Orgán dozoru: Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Bajkalská 21/A, P. O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava, Odbor výkonu dozoru, tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04, fax č. 02/58 27 21 70, https://www.soi.sk, https://www.soi.sk/sk/Podavanie-podnetov-staznosti-navrhov-a-ziadosti.soi alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk); spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
 10. Pokiaľ spotrebiteľ nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho o žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má v zmysle § 12 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu. Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s prevádzkovateľom e-shopu je Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk) alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK), pričom spotrebiteľ má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti. Spotrebiteľ zároveň môže na podanie návrhu na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu pre riešenie sporov on-line, ktorá je dostupná na http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Informácie o poplatkoch za návrh nájde spotrebiteľ na internetových stránkach konkrétneho subjektu alternatívneho riešenia sporov.
 11. Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 108/2024 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.
 12. Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane ich neoddeliteľných súčastí nadobúdajú platnosť a účinnosť 01. júla 2024.