INFORMÁCIE pre poúživateľov internetovej stránky

INTERNETOVÁ STRÁNKA UMIESTNENÁ  NA DOMÉNE „rayzzer.sk“

Účely spracovania osobných údajov:

 • všeobecná administratíva internetovej stránky,
 • zabezpečenie nerušeného spojenia,
 • zabezpečenie pohodlného používania webovej stránky,
 • vyhodnotenie bezpečnosti a stability systému.

Kategória dotknutých osôb: používateľ internetovej  stránky www.rayzzer.sk

Kategória osobných údajov: bežné osobné údaje.

Zoznam osobných údajov: pri prístupe a používaní  internetovej stránky www.rayzzer.sk sú zhromažďované osobné údaje, ktoré prehliadač používateľa automaticky prenáša na  server internetovej stránky. Tieto informácie sa dočasne ukladajú do tzv. logovacieho súboru. Nasledujúce informácie sa zaznamenávajú bez zásahu návštevníka a uložia sa, kým sa automaticky nevymažú:

 • online identifikátor pridelený dotknutej osobe – IP adresa použitého koncového zariadenia,
 • údaje o aktivite na webovej stránke alebo preferenciách dotknutej osoby v online prostredí napr. dátum a čas prístupu, názov a URL prevzatého súboru,
 • použitý prehliadač, prípadne operačný systém,
 • názov poskytovateľa internetového pripojenia.

 

Zákonnosť spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov – oprávnený záujem poskytnutie reakcie na otázky, či prípadné podnety dotknutej osobe.

Spracovanie uvedených osobných údajov je nevyhnutné pre prevádzkovanie  internetovej stránky www.rayzzer.sk,  a tým na účely  oprávneného záujmu Prevádzkovateľa a  na  fungovaní internetovej stránky.

 

Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov: spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým budú osobné údaje poskytnuté: osobné údaje nie sú poskytované žiadnym ďalším príjemcom.

– do tretích krajín: osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín,

 

– do medzinárodných organizácií: osobné údaje nie sú poskytované do medzinárodných organizácií.

Iný oprávnený subjekt na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Zverejňovanie osobných údajov: osobné údaje sa nezverejňujú.

Doba uchovávania osobných údajov: osobné údaje dotknutej osoby sa vymažú alebo zablokujú hneď, ako dôjde k naplneniu účelu uchovávania údajov. Zhromažďovanie údajov na prevádzkovanie webových stránok a ukladanie údajov do log-súborov je absolútne nevyhnutné na správu webovej stránky.

Poučenie o forme požiadavky na poskytnutie osobných údajov od dotknutých osôb: poskytnutie osobných údajov na tento účel nie je zákonnou ani zmluvnou požiadavkou, avšak bez ich spracovania nie je možné  internetovú stránku www.rayzzer.sk navštíviť.

Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, Prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať.

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.

 

Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia: organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

 

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.

KONTAKTNÁ MOŽNOSŤ PROSTREDNÍCTVOM INTERNETOVEJ STRÁNKY

Účely spracovania osobných údajov: osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou, ktorá kontaktovala Prevádzkovateľa prostredníctvom internetovej stránky (e-mail, telefónne číslo, online chat TIDA) z dôvodu rýchleho elektronického kontaktu so spoločnosťou NextGen labs, s.r.o., Prevádzkovateľ  spracúva na základe  oprávneného záujmu a za účelom poskytnutia reakcie na otázky, či prípadné podnety dotknutej osobe.

Kategória dotknutých osôb: fyzická osoba, ktorá kontaktuje Prevádzkovateľa prostredníctvom internetovej stránky.

Kategória osobných údajov: bežné osobné údaje.

 

Zoznam osobných údajov: meno, priezvisko, e-mail, telefónne číslo, znenie zaslanej správy, ďalšie dobrovoľne poskytnuté nepovinné osobné údaje.

Zákonnosť spracúvania osobných údajov: čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov – oprávnený záujem.

Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov: spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva.

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým budú osobné údaje poskytnuté:

 • poskytovateľ dátových služieb,
 • poskytovateľ telefónnych služieb,
 • poskytovateľ platformy pre emailovú komunikáciu,
 • poskytovateľ služby online chatu

 

– do tretích krajín:

osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín,

 

– do medzinárodných organizácií:

osobné údaje nie sú poskytované do medzinárodných organizácií.

Iný oprávnený subjekt

Na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Zverejňovanie osobných údajov:

Osobné údaje sa nezverejňujú.

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa: oprávnený záujem prevádzkovateľa je poskytnutie reakcie na otázky, či prípadné podnety dotknutej osobe.

Doba uchovávania osobných údajov: osobné údaje Prevádzkovateľ uchováva po dobu nevyhnutnú do  naplnenia účelu spracúvania.

Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať.

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.

 

Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia: organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.

VYKONÁVANIE PRIAMEHO MARKETINGU ZASIELANÍM REKLÁM PROSTREDNÍCTVOM ELEKTRONICKEJ POŠTY

(súhlas so zasielaním reklám)

 

Účely spracúvania osobných údajov:

 • zasielanie reklamy prostredníctvom elektronickej pošty,
 • zasielanie elektronickej pošty vrátane služby krátkych správ fyzickej osobe (príjemcovi)

 

Kategória dotknutých osôb:

 • fyzická osoba (príjemca Newslettera)
 • právnická osoba (príjemca Newslettera)
 • fyzická osoba zamestnanec resp. oprávnená osoba konať v mene právnickej osoby (príjemca Newslettera).

Kategória osobných údajov: bežné osobné údaje.

 

Zoznam osobných údajov:

 • e-mailová adresa, ktorá obsahuje osobný údaj, napr. meno, priezvisko, resp. iný osobný údaj a   prostredníctvom ktorej je možné identifikovať konkrétnu fyzickú osobu,
 • dátum poskytnutia súhlasu do odberu newslettera,
 • kategória (klient/neklient a pod.).

 

Zákonnosť spracúvania osobných údajov: osobné údaje sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ktorým je dobrovoľný súhlas dotknutej osoby  so spracúvaním osobných údajov v zmysle ust. § 62 ods. 2 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách s Vykonávaním priameho marketingu formou zasielania reklám prostredníctvom elektronickej pošty.

 

Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

 • zákon č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách,
 • zákon č. 147/2001 Z. z. Zákon o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým budú osobné údaje poskytnuté:

 • poskytovateľ marketingovej platformy pre e-mailovú komunikáciu. Sprostredkovateľ na základe čl. 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

 • poskytovateľ webových služieb: správa reklamných kampaní, zasielanie newsletterov. Sprostredkovateľ na základe čl. 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

– do tretích krajín: osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín.

 

– do medzinárodných organizácií: osobné údaje nie sú poskytované do medzinárodných organizácií.

 

Iný oprávnený subjekt:

Orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, sa však nepovažujú za príjemcov; spracúvanie uvedených údajov uvedenými orgánmi verejnej moci sa uskutočňuje v súlade s uplatniteľnými pravidlami ochrany údajov v závislosti od účelov spracúvania. Osobné údaje v rozsahu vyžiadania od oprávneného subjektu (napr. Polícia v rámci vyšetrovania priestupkov alebo trestných činov)

Zverejňovanie osobných údajov:: osobné údaje sa nezverejňujú.

 

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa: spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov Prevádzkovateľa sa nevykonáva.

 

Doba uchovávania osobných údajov: osobné údaje sa spracúvajú po dobu platnosti súhlasu, t.j. do odvolania súhlasu so zasielaním reklamy prostredníctvom elektronickej pošty  a do odvolania súhlasu so  zasielaním elektronickej pošty vrátane služby krátkych správ fyzickej osobe (príjemcovi) alebo do odhlásenia sa z odberu Newsletterov, najviac však po dobu 5 rokov od udelenia súhlasu. Prevádzkovateľ je povinný uchovávať trvanlivý nosič, na ktorom je zaznamenaný preukázateľný súhlas dotknutej osoby, po dobu najmenej 4 rokov od odvolania súhlasu dotknutou osobou.

 

Po uplynutí platnosti súhlasu  je Prevádzkovateľ povinný ukončiť zasielanie reklám prostredníctvom elektronickej pošty a zasielanie elektronickej pošty vrátane služby krátkych správ  na príslušnú e-mailovú adresu a bez zbytočného odkladu  vyradiť z marketingovej databázy e-mailovú adresu dotknutej  osoby, ktorá zrušila odber, čiže odvolala daný súhlas.

 

Dotknutá osoba  má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov: písomne alebo elektronicky na uvedených kontaktných údajoch Prevádzkovateľa alebo odhlásením sa z odberu  pomocou odkazu umiestneného v newsletteri. Odvolanie súhlasu nemá vplyv  na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

 

Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia: organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

 

Automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie: pri spracúvaní osobných údajov na vyššie spomenuté účely dochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu a profilovaniu.