Informácie pre registrovaných ZÁKAZNÍKOV

ZÁKAZNÍCI NAKUPUJÚCI PROSTREDNÍCTVOM ELEKTRONICKÉHO OBCHODU

 

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené:

 1. objednanie a predaj tovaru dotknutej osobe (FO nepodnikateľ) s využitím elektronického obchodu,
 2. objednanie a predaj tovaru dotknutej osobe (PO, FO podnikateľ) s využitím elektronického obchodu,
 3. objednanie a predaj tovaru v prospech inej fyzickej osoby,
 4. realizácia platby za produkt,
 5. poskytnutie údajov prepravcovi za účelom dodania zakúpeného tovaru zákazníkovi na základe, vlastného výberu zákazníka tejto služby priamo v prostredí e-shopu,
 6. poskytnutie údajov prepravcovi za účelom doručenia produktu, zákazník si doručovateľa vyberá v prostredí e-shopu,
 7. poskytovanie telefonickej a e-mailovej podpory zákazníkom.

 

Okruh dotknutých osôb:

 1. zákazník – fyzická osoba,
 2. kupujúci ako zástupca právnickej osoby,
 3. fyzická osoba, v prospech ktorej je objednaný tovar (adresát tovaru alebo služby),
 4. zákazník,
 5. zákazník,
 6. fyzická osoba, ktorej osobné údaje sú predmetov spracúvania (príjemca zásielky),
 7. zákazník.

 

Kategória osobných údajov:

v rámci účelov v bodoch a) – g): bežné osobné údaje

Zoznam alebo rozsah osobných údajov:

 1. titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, adresa dodania tovaru, ak je iná ako adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo,
 2. titul, meno, priezvisko, adresa dodania, e-mailová adresa na pracovisko, telefónne číslo na pracovisko,
 3. titul, meno, priezvisko, adresa dodania tovaru, e-mailová adresa, telefónne číslo,
 4. meno, priezvisko, číslo účtu,
 5. fakturačné údaje, meno, priezvisko, adresa pre doručenie, telefónne číslo, e-mailová adresa,
 6. meno, priezvisko, titul, adresu, dátum narodenia, rodné číslo, údaj o doklade totožnosti, bankové spojenie, telefónne číslo, emailovú adresu, vzťah zástupcu k adresátovi, údaj o priebehu distribúcie a nemožnosti dodania poštovej zásielky
 7. meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailová adresa, adresa, história objednávok.

 

Zákonnosť spracúvania osobných údajov:

 1. Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby. Právnym základom spracúvania osobných údajov na účely plnenia zmluvy je konkrétna kúpna zmluva uzavretá na diaľku medzi zákazníkom a e-shopom a čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností a Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov Prevádzkovateľa sa vykonáva a je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku – dodanie objednaného tovaru zákazníkovi, ak zmluvnou stranou je fyzická osoba a  zastupuje ju iná  fyzická osoba, pričom dotknuté osoby takéto spracúvanie môžu primerane očakávať.

 

 1. Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa na plnenie kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku s osobou, ktorú kupujúci zastupuje. Zmluvnou stranou je právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ a v jej mene vystupuje za účelom plnenia zmluvného vzťahu iná fyzická osoba na základe osobitného oprávnenia, pričom dotknutá osoba  takéto spracúvanie môže primerane očakávať.

 

 1. Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa na plnenie kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku (objednanie a predaj tovaru v prospech inej fyzickej osoby),  ak zmluvnou stranou je fyzická osoba a adresát tovaru alebo služby je iná fyzická osoba v prospech ktorej je tovar objednaný,  pričom dotknutá osoba takéto spracúvanie môže primerane očakávať.

 

 1. Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby. Právnym základom spracúvania osobných údajov na účely plnenia zmluvy je konkrétna kúpna zmluva uzavretá na diaľku medzi zákazníkom a e-shopom a  čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zákonných povinností.

 

 1. Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby. Právnym základom spracúvania osobných údajov na účely plnenia zmluvy je konkrétna kúpna zmluva uzavretá na diaľku medzi zákazníkom a e-shopom a  čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR – k výkonu doručovateľskej služby dochádza  na základe zaškrtnutia  políčka dotknutou osobou, ktorým udelí súhlas konkrétnemu doručovateľovi, podľa vlastného výberu z uvedených možností,  na spracúvanie osobných údajov za účelom výkonu doručovateľskej služby.

 

 1. Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov Prevádzkovateľa na plnenie kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku s osobou, ktorú kupujúci zastupuje. Zmluvnou stranou je právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ a v jej mene vystupuje za účelom plnenia zmluvného vzťahu iná fyzická osoba na základe osobitného oprávnenia, pričom dotknutá osoba  takéto spracúvanie môže primerane očakávať.

 

 1. Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR – spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby. Právnym základom spracúvania osobných údajov na účely plnenia zmluvy je konkrétna kúpna zmluva uzavretá na diaľku medzi zákazníkom a e-shopom.

 

Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

 1. Objednanie a predaj tovaru dotknutej osobe (FO nepodnikateľ) s využitím elektronického obchodu:
 • Zákon č. 22/2004 Z. z. Zákon o elektronickom obchode
 • Zákon č.452/2021 Z. z. Zákon o elektronických komunikáciách
 • Zákon č.250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 102/2014 Z. z. Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č. 40/1964 Zb., občiansky zákonník,
 • Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
 • Zákon č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 1. Objednanie a predaj tovaru dotknutej osobe (PO, FO podnikateľ) s využitím elektronického obchodu:
 • spracúvanie osobných údajov na základe osobitného právneho predpisu sa nevykonáva.

 

 1. Objednanie a predaj tovaru v prospech inej osoby:
 • spracúvanie osobných údajov na základe osobitného právneho predpisu sa nevykonáva.

 

 1. Realizácia platby za produkt
 • zákon č. 222/2004 Z. z., o dani z pridanej hodnoty,
 • zákon č. 431/2002 Z. z., o účtovníctve,
 • Zákon č. 289/200á Z. z. Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správa daní a poplatkov a o zmenách s sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov

 

 1. Poskytnutie údajov prepravcovi za účelom dodania zakúpeného tovaru zákazníkovi na základe vlastného výberu zákazníka tejto služby priamo v prostredí e-shopu:
 • Spracúvanie osobných údajov na základe osobitného právneho predpisu sa nevykonáva.

 

 1. Poskytnutie údajov prepravcovi za účelom doručenia produktu, zákazník si doručovateľa vyberá v prostredí e-shopu:
 • Spracúvanie osobných údajov na základe osobitného právneho predpisu sa nevykonáva.

 

 1. Poskytovanie telefonickej a e-mailovej podpory zákazníkom
 • Spracúvanie osobných údajov na základe osobitného právneho predpisu sa nevykonáva.

 

Identifikácia  príjemcu  alebo  kategórie príjemcu:

 • poskytovateľ hostingu pre e-shop,
 • poskytovateľ webhostingu a platformy pre e-mailovú komunikáciu,
 • poskytovateľ ekonomického programu,
 • poskytovateľ služieb finančných transakcií,
 • poskytovateľ platobnej brány,
 • poskytovateľ aplikačného softvéru VRP2,
 • poskytovateľ bankových služieb,
 • poskytovateľ dátových a telefónnych služieb,
 • poskytovateľ doručovacích služieb,
 • poskytovateľ IT služieb v rozsahu: úprava a údržba eshopov, spracovávanie zoznamov dobierok a iná automatizácia. Sprostredkovateľ na základe čl. 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (GDPR).

 

Iný oprávnený subjekt:

Na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

– do tretích krajín

V rámci účelov v bodoch a) – g): osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

– do medzinárodných organizácií

V rámci účelov v bodoch a) – g): osobné údaje sa do medzinárodných organizácií neposkytujú.

 

Zverejňovanie osobných údajov:

V rámci účelov v bodoch a) – f): osobné údaje sa nezverejňujú.

 

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa:

 1. spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov Prevádzkovateľa sa nevykonáva
 2. spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov Prevádzkovateľa sa vykonáva – Oprávnený záujem  prevádzkovateľa je uzatvorenie a plnenie kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku s osobou, ktorú kupujúci zastupuje (doručenie tovaru)
 3. spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov Prevádzkovateľa sa vykonáva – Oprávnený záujem  prevádzkovateľa je uzatvorenie a plnenie kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku s osobou, ktorú kupujúci zastupuje (doručenie tovaru)
 4. spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov Prevádzkovateľa sa vykonáva – Spracúvanie osobných údajov na účely oprávnených záujmov sa vykonáva a je nevyhnutné na plnenie kúpnej zmluvy uzavretej na diaľku.
 5. spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov Prevádzkovateľa sa nevykonáva
 6. spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov Prevádzkovateľa sa vykonáva – Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je riadne plnenie zmluvy – dodanie objednaného tovaru.
 7. spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov Prevádzkovateľa sa vykonáva – Osobné údaje sa spracúvajú za účelom zefektívnenia komunikácie so zákazníkmi a ľahšieho prístupu k údajom zákazníkov.

 

Doba uchovávania / kritérium jej určenia:

Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar. Údaje nevyhnutné pre účtovnú agendu sa archivujú po dobu 10 rokov.

 

Poučenie o forme požiadavky na poskytnutie osobných údajov od dotknutých osôb:

Poskytovanie osobných údajov je zmluvná a zároveň zákonná požiadavka. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné uzatvorenie zmluvného vzťahu, ako ani následné plnenie zo zmluvy. Taktiež nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností Prevádzkovateľa, ktoré mu vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov.

 

Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať.

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.

 

Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia: organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

 

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania:

V rámci účelov v bodoch a) – g): automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.

REGISTRÁCIA V E-SHOPE

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené:

Registrácia zákazníka v e-shope.

Okruh dotknutých osôb:

Registrovaný zákazník

Kategória osobných údajov:

Bežné osobné údaje.

Zoznam alebo rozsah osobných údajov:

Titul, meno, priezvisko, adresa bydliska, adresa dodania tovaru, ak je iná ako adresa bydliska, e-mailová adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa a iné relevantné údaje najmä v rozsahu podľa § 78 Zákona o ochrane osobných údajov.

 

Zákonnosť spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje sa spracúvajú na základe čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) súhlas dotknutej osoby 

Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

Spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva.

 

Identifikácia  príjemcu  alebo  kategórie príjemcu:

 • poskytovateľ webhostingu a domény pre e-shop
 • technická podpora poskytovaná Prevádzkovateľovi e-shopu tretím subjektom

Iný oprávnený subjekt:

Na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

– do tretích krajín

Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

 

– do medzinárodných organizácií

Osobné údaje sa do medzinárodných organizácií neposkytujú.

Zverejňovanie osobných údajov:

Osobné údaje sa nezverejňujú.

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa:

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov Prevádzkovateľa sa nevykonáva

Doba uchovávania / kritérium jej určenia:

Osobné údaje sú spracúvané počas platnosti udeleného súhlasu. Platnosť udeleného súhlasu trvá do jeho  odvolania  dotknutou osobou, počas trvania registrácie, maximálne  5 rokov od jeho udelenia.

 

Poučenie o forme požiadavky na poskytnutie osobných údajov od dotknutých osôb:

Vzhľadom k tomu, že spracúvanie osobných údajov je založené na základe dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním jej osobných údajov je poskytnutie osobných údajov dobrovoľné. 

 

Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať.

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.

 

Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia: organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

 

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania:

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.

WISHLIST

 

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené:

 1. Spracúvanie osobných údajov za účelom možnosti registrovaného zákazníka zaradiť si vybraný tovar do tzv. wishlistu (zoznam prianí).
 2. Zasielanie e-mailu s upozornením o dostupnosti vybraného tovaru alebo že sa predáva vo zvýhodnenej cene.

 

Okruh dotknutých osôb:

v rámci účelov v bodoch a) – b): registrovaný zákazník.

 

Kategória osobných údajov:

v rámci účelov v bodoch a) – b): bežné osobné údaje.

Zoznam alebo rozsah osobných údajov:

v rámci účelov v bodoch a) – b):  e-mail, informácia o vybranom tovare.

 

Zákonnosť spracúvania osobných údajov:

v rámci účelov v bodoch a) – b): čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov – oprávnený záujem.

 

Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

 1. Spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva.
 2. Spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva.

 

Identifikácia  príjemcu  alebo  kategórie príjemcu:

v rámci účelov v bodoch a) – b):

 • poskytovateľ webhostingu a domény pre e-shop
 • technická podpora poskytovaná Prevádzkovateľovi e-shopu tretím subjektom – administrátor pre e-shop

 Iný oprávnený subjekt:

Na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

– do tretích krajín

V rámci účelov v bodoch a) – b): osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

– do medzinárodných organizácií

V rámci účelov v bodoch a) – b): osobné údaje sa do medzinárodných organizácií neposkytujú.

 

Zverejňovanie osobných údajov:

V rámci účelov v bodoch a) – b): osobné údaje sa nezverejňujú.

 

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa:

 1. spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov Prevádzkovateľa sa vykonáva – Spracúvanie osobných údajov na účely zasielania e-mailu s upozornením o dostupnosti vybraného tovaru alebo že sa predáva vo zvýhodnenej cene.
 2. spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov Prevádzkovateľa sa vykonáva – Spracúvanie osobných údajov na účely zasielania e-mailu s upozornením o dostupnosti vybraného tovaru alebo že sa predáva vo zvýhodnenej cene.

 

Doba uchovávania / kritérium jej určenia:

 1. Osobné údaje sú spracúvané počas zaradenia produktu do wishlistu.
 2. Osobné údaje sú spracúvané počas zaradenia produktu do wishlistu.

 

Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať.

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.

 

Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia: organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

 

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania:

V rámci účelov v bodoch a) – b): automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.

OPUSTENÝ KOŠÍK

 

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené:

Zasielanie e-mailu s upozornením a obsahom košíku registrovanému zákazníkovi, ktorý  nedokončil svoj nákup a platbu, tzv. “opustený košík”

 

Okruh dotknutých osôb:

registrovaný zákazník

 

Kategória osobných údajov:

bežné osobné údaje

Zoznam alebo rozsah osobných údajov:

bežné osobné údaje – e-mail, informácia o vybranom tovare

 

Zákonnosť spracúvania osobných údajov:

čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (predzmluvné vzťahy so zákazníkom)

Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

 • Spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva.

 

Identifikácia  príjemcu  alebo  kategórie príjemcu:

 • poskytovateľ webhostingu pre e-shopu
 • technická podpora poskytovaná Prevádzkovateľovi e-shopu tretím subjektom

 

Iný oprávnený subjekt:

Na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

– do tretích krajín

osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

– do medzinárodných organizácií

osobné údaje sa do medzinárodných organizácií neposkytujú.

 

Zverejňovanie osobných údajov:

osobné údaje sa nezverejňujú.

 

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa:

 • spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov Prevádzkovateľa sa nevykonáva

Doba uchovávania / kritérium jej určenia:

Údaje sa spracovávajú po dobu maximálne 4 týždne od nedokončenia nákupu

 

Poučenie o forme požiadavky na poskytnutie osobných údajov od dotknutých osôb:

Poskytovanie osobných údajov je zmluvná a zároveň zákonná požiadavka. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné uzatvorenie zmluvného vzťahu, ako ani následné plnenie zo zmluvy. Taktiež nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností Prevádzkovateľa, ktoré mu vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov.

 

Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať.

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.

 

Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia: organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

 

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania:

automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.

SLEDOVANIE SVIATKOV

 

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené:

Spracúvanie údajov za účelom sledovania sviatkov registrovaného zákazníka

 

Okruh dotknutých osôb:

registrovaný zákazník

 

Kategória osobných údajov:

bežné osobné údaje

Zoznam alebo rozsah osobných údajov:

bežné osobné údaje – e-mail, meno a priezvisko, dátum narodenia

 

Zákonnosť spracúvania osobných údajov:

čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov – oprávnený záujem

 

Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

 • Spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva.

 

Identifikácia  príjemcu  alebo  kategórie príjemcu:

 • poskytovateľ webhostingu pre e-shopu
 • technická podpora poskytovaná Prevádzkovateľovi e-shopu tretím subjektom

 

Iný oprávnený subjekt:

Na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

– do tretích krajín

osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

– do medzinárodných organizácií

osobné údaje sa do medzinárodných organizácií neposkytujú.

 

Zverejňovanie osobných údajov:

osobné údaje sa nezverejňujú.

 

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa:

spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov Prevádzkovateľa sa vykonáva – v prípade sledovania sviatkov zákazníka ide o marketingovú aktivitu – Prevádzkovateľ v čase sviatku pošle zákazníkovi gratuláciu a prípadne darček napríklad vo forme kupónu na zľavu s cieľom podporiť predajnosť

Doba uchovávania / kritérium jej určenia:

Údaje sa spracovávajú po dobu maximálne 2 rokov od posledného nákupu

 

Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať.

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.

 

Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia: organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

 

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania:

Pri spracúvaní osobných údajov na vyššie spomenuté účely dochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu a profilovaniu.

 

REAKTIVÁCIA ÚČTU

 

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené:

Spracúvanie údajov za účelom reaktivácia účtu, keď zákazník dlhšie nevyvíja aktivitu a prevádzkovateľ mu zašle napr. zľavový kód na nákup za účelom motivácie k ďalšiemu nákupu

 

Okruh dotknutých osôb:

registrovaný zákazník

 

Kategória osobných údajov:

bežné osobné údaje

Zoznam alebo rozsah osobných údajov:

bežné osobné údaje – e-mail, meno a priezvisko

 

Zákonnosť spracúvania osobných údajov:

čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov (zmluvné vzťahy so zákazníkom)

Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

 • Spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva.

 

Identifikácia  príjemcu  alebo  kategórie príjemcu:

 • poskytovateľ webhostingu pre e-shopu
 • technická podpora poskytovaná Prevádzkovateľovi e-shopu tretím subjektom

 

Iný oprávnený subjekt:

Na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

– do tretích krajín

osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

– do medzinárodných organizácií

osobné údaje sa do medzinárodných organizácií neposkytujú.

 

Zverejňovanie osobných údajov:

osobné údaje sa nezverejňujú.

 

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa:

 • spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov Prevádzkovateľa sa nevykonáva

Doba uchovávania / kritérium jej určenia:

Údaje sa spracovávajú po dobu maximálne 2 rokov od posledného nákupu.

 

Poučenie o forme požiadavky na poskytnutie osobných údajov od dotknutých osôb:

Poskytovanie osobných údajov je zmluvná a zároveň zákonná požiadavka. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné uzatvorenie zmluvného vzťahu, ako ani následné plnenie zo zmluvy. Taktiež nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností Prevádzkovateľa, ktoré mu vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov.

 

Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať.

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.

 

Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia: organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

 

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania:

automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.

SEGMENTÁCIA

 

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené:

Spracúvanie údajov za účelom segmentácie zákazníkov na základe nakúpených produktov a zasielanie  newslettera s informáciou o podobnom tovare, aký zákazník v e-shope nakupuje

 

Okruh dotknutých osôb:

registrovaný zákazník

 

Kategória osobných údajov:

bežné osobné údaje

Zoznam alebo rozsah osobných údajov:

bežné osobné údaje – meno a priezvisko, e-mail, informácia o nakúpených produktoch

 

Zákonnosť spracúvania osobných údajov:

čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov – oprávnený záujem

 

Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

 • Spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva.

 

Identifikácia  príjemcu  alebo  kategórie príjemcu:

 • poskytovateľ webhostingu pre e-shopu
 • technická podpora poskytovaná Prevádzkovateľovi e-shopu tretím subjektom
 • poskytovateľ platformy pre emailovú komunikáciu

 

Iný oprávnený subjekt:

Na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

– do tretích krajín

osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

– do medzinárodných organizácií

osobné údaje sa do medzinárodných organizácií neposkytujú.

 

Zverejňovanie osobných údajov:

osobné údaje sa nezverejňujú.

 

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa:

spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov Prevádzkovateľa sa vykonáva – Spracúvanie osobných údajov na účely zasielania newslettra s informáciou o podobnom tovare, aký zákazník v e-shope nakupuje a podporiť predajnosť

Doba uchovávania / kritérium jej určenia:

Údaje sa spracovávajú po dobu maximálne 2 rokov od posledného nákupu

 

Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať.

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.

 

Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia: organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

 

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania:

Pri spracúvaní osobných údajov na vyššie spomenuté účely dochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu a profilovaniu.

 

UPSELLING

 

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené:

Na základe obsahu zákazníkovho košíku/prípadne na základe tovaru, ktorý už v danom e-shope nakúpil predtým, sa zákazníkovi pri dokončovaní jeho objednávky (v jej platobnom procese) zobrazí obchodníkom odporúčaný tovar k ďalšiemu nákupu  tzv. upselling

 

Okruh dotknutých osôb:

registrovaný zákazník

 

Kategória osobných údajov:

bežné osobné údaje

Zoznam alebo rozsah osobných údajov:

bežné osobné údaje – informácie o objednanom produkte, meno a priezvisko, e-mail

 

Zákonnosť spracúvania osobných údajov:

čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov – oprávnený záujem

 

Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

Spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva.

 

Identifikácia  príjemcu  alebo  kategórie príjemcu:

 • poskytovateľ webhostingu pre e-shopu
 • technická podpora poskytovaná Prevádzkovateľovi e-shopu tretím subjektom

 

Iný oprávnený subjekt:

Na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

– do tretích krajín

osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

– do medzinárodných organizácií

osobné údaje sa do medzinárodných organizácií neposkytujú.

 

Zverejňovanie osobných údajov:

osobné údaje sa nezverejňujú.

 

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa:

 • spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov Prevádzkovateľa sa vykonáva – Spracúvanie osobných údajov na účely podpory predajnosti – zobrazenie nasledovného odporúčaného tovaru pred dokončením objednávky a motivácia k ďalšiemu nákupu

Doba uchovávania / kritérium jej určenia:

Údaje sa spracovávajú po dobu maximálne 2 rokov od posledného nákupu

 

Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať.

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.

 

Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia: organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

 

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania:

Pri spracúvaní osobných údajov na vyššie spomenuté účely dochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu a profilovaniu.

DOTAZNÍK SPOKOJNOSTI

 

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené:

Spracúvanie údajov za účelom zaslania dotazníka spokojnosti.

 

Okruh dotknutých osôb:

registrovaný zákazník

 

Kategória osobných údajov:

bežné osobné údaje

Zoznam alebo rozsah osobných údajov:

bežné osobné údaje – meno, priezvisko, e-mail, informácie o zakúpenom tovare/službe

 

Zákonnosť spracúvania osobných údajov:

čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov – oprávnený záujem

 

Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

Spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva.

 

Identifikácia  príjemcu  alebo  kategórie príjemcu:

 • poskytovateľ webhostingu pre e-shopu
 • technická podpora poskytovaná Prevádzkovateľovi e-shopu tretím subjektom

 

Iný oprávnený subjekt:

Na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

– do tretích krajín

osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

– do medzinárodných organizácií

osobné údaje sa do medzinárodných organizácií neposkytujú.

 

Zverejňovanie osobných údajov:

osobné údaje sa nezverejňujú.

 

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa:

 • spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov Prevádzkovateľa sa vykonávazisťovanie spokojnosti zákazníka s nákupom u predajcu.

 

Doba uchovávania / kritérium jej určenia:

Údaje sa spracovávajú po dobu maximálne 2 rokov od posledného nákupu

 

Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať.

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.

 

Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia: organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

 

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania:

Pri spracúvaní osobných údajov na vyššie spomenuté účely dochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu a profilovaniu.

PROGRAM „OVERENÉ ZÁKAZNÍKMI“

 

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené:

Zaslanie dotazníkov spokojnosti s nákupom zákazníkom prostredníctvom automatizovanej elektronickej komunikácie v rámci programu Overené zákazníkmi, do ktorého je náš e-shop zapojený, za účelom získavať a spracovávať reakcie od zákazníkov.

 

Okruh dotknutých osôb:

osoby, ktoré s obchodníkom prostredníctvom e-shopu uzatvorili kúpnu alebo inú obdobnú zmluvu (zákazníci e-shopu)

 

Kategória osobných údajov:

bežné osobné údaje

Zoznam alebo rozsah osobných údajov:

e-mail, informácie o zakúpenom tovare, dátum uskutočneného nákupu

 

Zákonnosť spracúvania osobných údajov:

čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov – oprávnený záujem

 

Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

Zákon č. 452/2021 Z. z. Zákon o elektronických komunikáciách

Identifikácia  príjemcu  alebo  kategórie príjemcu:

Heureka Group a.s., Karolínská 706/3, 186 00 Praha 8, Česká republika, IČO: 07 822 774 – Sprostredkovateľ na základe čl. 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov): spracúvanie osobných údajov (informácie o nakúpenom tovare a e-mailová adresa, dátum uskutočneného nákupu) za účelom zasielania dotazníkov spokojnosti, vyhodnocovanie spätnej väzby zákazníkov, analýza trhového postavenia Prevádzkovateľa.

Osobné údaje nie sú pri zasielaní e-mailových dotazníkov odovzdané žiadnej tretej strane na jej vlastné účely.

Iný oprávnený subjekt:

Na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

– do tretích krajín

osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

– do medzinárodných organizácií

osobné údaje sa do medzinárodných organizácií neposkytujú.

 

Zverejňovanie osobných údajov:

osobné údaje sa nezverejňujú.

 

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa:

spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov Prevádzkovateľa sa vykonávazisťovanie  spokojnosti zákazníka s nákupom u predajcu.

 

Doba uchovávania / kritérium jej určenia:

Zasielanie dotazníkov spokojnosti po každom nákupe  trvá do podania námietky  v zmysle  § 62 zák. č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov voči zasielaniu elektronickej pošty na účely priameho marketingu.

„Proti zasielaniu e-mailových dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkmi môžete kedykoľvek vyjadriť námietku odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile s dotazníkom. V prípade vašej námietky vám dotazník nebudeme ďalej zasielať“.

 

Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať.

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tomto článku, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.

 

Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia: organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

 

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania:

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa vykonáva.

REKLAMÁCIA (fyzické osoby)

 

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené:

Vybavovanie reklamácií a vedenie s tým súvisiacich zákonných evidencií.

Kategória  dotknutých osôb:

Odberateľ tovaru a/alebo služieb, ktorý reklamuje zakúpený tovar a/alebo dodanú službu.

 

Dotknuté osoby:

Fyzická osoba alebo iná osoba oprávnená konať v mene odberateľa.

 

Kategória/rozsah osobných údajov:

Bežné osobné údaje potrebné k plneniu zákonných povinností napr. meno, priezvisko, adresa, adresa bydliska, kontaktné údaje  – telefónne číslo, e-mailová adresa, bankové číslo, ďalšie osobné údaje zistené alebo predložené v priebehu vybavovania reklamácii.

Zákonnosť spracúvania osobných údajov: 

Čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy

Čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa – predajcu (zákonnú povinnosť predajcu vybaviť reklamáciu najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie upravuje zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa)

Čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre naplnenie oprávnených záujmov Prevádzkovateľa

 

Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

Zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,  zákon č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník. (zákonnú povinnosť predajcu vybaviť reklamáciu najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie upravuje zákon č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa)

Identifikácia  príjemcu  alebo  kategórie príjemcu:

Poskytovateľ účtovných služieb: Sprostredkovateľ na základe čl. 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Iný oprávnený subjekt:

Všeobecne záväzný právny predpis v zmysle § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. (kontrolné  a dozorné orgány  SR, príslušná Slovenská obchodná inšpekcia , iný  v oprávnený subjekt v súlade s osobitnými zákonmi)

– do tretích krajín:

Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

– do medzinárodných organizácií:

Osobné údaje sa do medzinárodných organizácií neposkytujú.

 

Zverejňovanie osobných údajov: osobné údaje sa nezverejňujú.

 

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov Prevádzkovateľa sa vykonáva:

 • plnenie zákonnej povinnosti predajcu vybaviť reklamáciu najneskôr v lehote do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie; informovanie zákazníka o vybavení reklamácie a jeho spokojnosť s priebehom vybavenia reklamácie.
 • oprávnený záujem Prevádzkovateľa na plnení práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvných a predzmluvných vzťahov, ak zmluvnou stranou je fyzická osoba a v jej mene vystupujú za účelom plnenia zmluvných vzťahov iné fyzické osoby na základe osobitného oprávnenia, aby Prevádzkovateľ mohol plniť zmluvné a predzmluvné vzťahy, pričom dotknuté osoby takéto spracúvanie môžu primerane očakávať.

 

Doba uchovávania / kritérium jej určenia:

Osobné údaje sa spracúvajú len po nevyhnutnú dobu, t. j. počas plynutia záručnej doby.  (záručná doba plynie od momentu prevzatia tovaru zákazníkom, ale neplynie v období, počas ktorého zákazník nemá reklamovaný tovar k dispozícii, teda počas vybavovania reklamácie. Dĺžka všeobecnej záručnej doby je 24 mesiacov. Ihneď ako záručná doba uplynie, Prevádzkovateľ osobné údaje zákazníka, ktorý tovar reklamoval odstráni (zlikviduje).

Poučenie o forme požiadavky na poskytnutie osobných údajov od dotknutých osôb:

Poskytovanie osobných údajov na účely reklamácie je zákonná a zároveň zmluvná požiadavka. Bez spracúvania Vašich osobných údajov nemôžeme Vašu reklamáciu zákonne vyriešiť.

 

Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať.

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.

 

Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia: organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

 

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.

 

REKLAMÁCIA (právnické osoby a SZČO)

 

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené:

Vybavovanie reklamácií a vedenie s tým súvisiacich zákonných evidencií.

Kategória  dotknutých osôb:

Odberateľ tovaru a/alebo služieb, ktorý reklamuje zakúpený tovar a/alebo dodanú službu.

 

Dotknuté osoby:

 • právnické osoby (PO)
 • fyzické osoby podnikatelia (SZČO),
 • štatutárne orgány a obchodní zástupcovia odberateľov Prevádzkovateľa alebo iná osoba oprávnená konať v mene odberateľov.

 

Kategória/rozsah osobných údajov:

Obchodné meno, IČO, meno, priezvisko, kontaktné údaje  na pracovisko, ďalšie osobné údaje zistené alebo predložené v priebehu vybavovania reklamácii.

Zákonnosť spracúvania osobných údajov: 

Čl. 6 ods. 1 písm. b) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy

Čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa – predajcu

Čl. 6 ods. 1 písm. f) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné pre naplnenie oprávnených záujmov Prevádzkovateľa

 

Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

Zákon č. 513/1991 zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

 

Identifikácia  príjemcu  alebo  kategórie príjemcu:

Poskytovateľ účtovných služieb: Sprostredkovateľ na základe čl. 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Iný oprávnený subjekt:

Všeobecne záväzný právny predpis v zmysle § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. (kontrolné  a dozorné orgány  SR, príslušná Slovenská obchodná inšpekcia , iný  v oprávnený subjekt v súlade s osobitnými zákonmi)

– do tretích krajín:

Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

– do medzinárodných organizácií:

Osobné údaje sa do medzinárodných organizácií neposkytujú.

 

Zverejňovanie osobných údajov: osobné údaje sa nezverejňujú.

 

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa: oprávnený záujem Prevádzkovateľa na plnení práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvných a predzmluvných vzťahov, ak zmluvnou stranou je právnická osoba (PO) a v jej mene vystupujú za účelom plnenia zmluvných vzťahov iné fyzické osoby (FO) na základe osobitného oprávnenia alebo ak fyzická osoba podnikateľ(SZČO), ktorá je zmluvnou stranou a zastupuje ju iná fyzická osoba (FO), aby mohol plniť zmluvné a predzmluvné vzťahy, pričom dotknuté osoby takéto spracúvanie môžu primerane očakávať.

 

Doba uchovávania / kritérium jej určenia:

Osobné údaje sa spracúvajú len po nevyhnutnú dobu, t. j. počas plynutia záručnej doby. 

Poučenie o forme požiadavky na poskytnutie osobných údajov od dotknutých osôb:

Poskytovanie osobných údajov na účely reklamácie je zákonná a zároveň zmluvná požiadavka. Bez spracúvania Vašich osobných údajov nemôžeme Vašu reklamáciu zákonne vyriešiť.

 

Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať.

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.

 

Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia: organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

 

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.

POHĽADÁVKA

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené:

 • správa pohľadávok

 

Kategória  dotknutých osôb/dotknuté osoby:

 • osoba, ktorej vznikla povinnosť uhradiť pohľadávku,
 • štatutárny orgán, zástupca odberateľa,
 • zamestnanec odberateľa,
 • kontaktná osoba odberateľa

 

Kategória osobných údajov:

 • bežné osobné údaje

 

Zoznam alebo rozsah osobných údajov:

 • titul, meno, priezvisko, pracovné zaradenie, služobné zaradenie, funkčné zaradenie, osobné číslo zamestnanca alebo zamestnanecké číslo zamestnanca, odborný útvar, miesto výkonu práce, telefónne číslo, faxové číslo, adresa elektronickej pošty na pracovisko a informácia o neprítomnosti a pod.)
 • meno, priezvisko fyzickej osoby odberateľa, e-mailová adresa, telefónne číslo, fakturačné údaje.

Zákonnosť spracúvania osobných údajov: 

 • Čl. 6 ods. 1 písm. c) všeobecného nariadenia o ochrane údajov, keď je spracúvanie osobných údajov nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa

 

Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

 • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve

Identifikácia  príjemcu  alebo  kategórie príjemcu:

 • poskytovateľ telefónnych služieb,
 • poskytovateľ dátových služieb,
 • poskytovateľ platformy pre emailovú komunikáciu,
 • poskytovateľ ekonomického programu,
 • poskytovateľ účtovných služieb Sprostredkovateľ na základe čl. 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov):

 

Iný oprávnený subjekt:

Všeobecne záväzný právny predpis v zmysle § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. (kontrolné  a dozorné orgány  SR, príslušná Slovenská obchodná inšpekcia , iný  v oprávnený subjekt v súlade s osobitnými zákonmi)

– do tretích krajín:

Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

– do medzinárodných organizácií:

Osobné údaje sa do medzinárodných organizácií neposkytujú.

 

Zverejňovanie osobných údajov: osobné údaje sa nezverejňujú.

 

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa:

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov Prevádzkovateľa sa nevykonáva.

 

Doba uchovávania / kritérium jej určenia:

Údaje nevyhnutné pre účtovnú agendu sa archivujú po dobu 15 rokov.

 

Poučenie o forme požiadavky na poskytnutie osobných údajov od dotknutých osôb:

Poskytovanie osobných údajov na účely správy pohľadávok je zákonná požiadavka. V prípade neposkytnutia týchto údajov nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností Prevádzkovateľa, ktoré mu vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov.

 

Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať.

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.

 

Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia: organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

 

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.

SŤAŽNOSŤ

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené:

Vybavovanie sťažnosti a vedenie s tým súvisiacich zákonných evidencií.

Kategória  dotknutých osôb:

Osoba podávajúca sťažnosť.

 

Dotknuté osoby:

Právnické osoby, štatutárne orgány, obchodní zástupcovia a zamestnanci odberateľov Prevádzkovateľa alebo iná osoba oprávnená konať v mene odberateľov, fyzické osoby odberatelia.

 

Kategória osobných údajov:

Bežné osobné údaje potrebné k plneniu zákonných povinností.

 

Zoznam alebo rozsah osobných údajov:

Meno, priezvisko, adresa bydliska, kontaktné údaje – telefónne číslo, emailová adresa, bankové spojenie, ďalšie osobné údaje zistené, alebo predložené v priebehu vybavovania sťažnosti.

 

Zákonnosť spracúvania osobných údajov: 

Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, – podľa  § 13 ods. 1 písm. c) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. c) GDPR.

Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

Zákon č.9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov,

Zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa,

Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,

Zákon č. 40/1694 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

Identifikácia  príjemcu  alebo  kategórie príjemcu:

Údaje sa neposkytujú žiadnym ďalším príjemcom.

Iný oprávnený subjekt:

Všeobecne záväzný právny predpis v zmysle § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. (kontrolné  a dozorné orgány  SR, príslušná Slovenská obchodná inšpekcia , iný  v oprávnený subjekt v súlade s osobitnými zákonmi)

– do tretích krajín:

Osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

 

– do medzinárodných organizácií:

Osobné údaje sa do medzinárodných organizácií neposkytujú.

 

Zverejňovanie osobných údajov: osobné údaje sa nezverejňujú.

 

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa:

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov Prevádzkovateľa sa nevykonáva.

 

Doba uchovávania / kritérium jej určenia: 3 roky nasledujúce po dni uplatnenia sťažnosti.

 

Poučenie o forme požiadavky na poskytnutie osobných údajov od dotknutých osôb:

Poskytovanie osobných údajov na účely vybavovania sťažnosti a vedenia s tým súvisiacich zákonných evidencií je zákonná požiadavka. V prípade neposkytnutia týchto údajov nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností Prevádzkovateľa, ktoré mu vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov.

 

Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať.

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.

 

Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia: organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

 

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.

SPRÁVA REGISTRATÚRY

 

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené:

 1. archivovanie dokumentov Prevádzkovateľa v rámci správy registratúry,
 2. evidencia prijatej a odoslanej pošty v papierovej a elektronickej forme,
 3. evidencia prijatej a odoslanej pošty v papierovej a elektronickej forme v rámci využívania štátnej webovej aplikácie www.slovensko.sk. Tá slúži ako informačný systém verejnej správy, prostredníctvom ktorého je možné vykonávať elektronickú úradnú komunikáciu s ktorýmkoľvek orgánom verejnej moci prostredníctvom internetu. Prostredníctvom funkcií, ako sú napríklad prihlásenie, vyhľadávanie, alebo elektronické služby má užívateľ v rámci portálu možnosť pristupovať k požadovaným informáciám podľa svojich skutočných požiadaviek a príslušný obsah jednoducho vyhľadať. Okrem toho je portál v rámci prihlásenia štruktúrovaný z hľadiska cieľových skupín. Požadované informácie a služby, tak môže užívateľ vyhľadávať a selektovať podľa toho, či sa prihlási ako občan, podnikateľ alebo inštitúcia.
 4. prístup k archívnym dokumentom.

 

Kategória dotknutých osôb:

 1. štatutárne orgány a osoby, ktorých údaje sa nachádzajú v archíve
 2. odosielatelia a prijímatelia poštovej a e-mailovej korešpondencie
 3. odosielatelia a prijímatelia poštovej a e-mailovej korešpondencie
 4. žiadatelia o prístup k archívnym dokumentom

 

Kategória osobných údajov:

v rámci účelov v bodoch a) – d): bežné osobné údaje

 

Zoznam alebo rozsah osobných údajov:

 1. titul, meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu fyzickej osoby alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby.
 2. titul, meno, priezvisko, adresa fyzickej osoby alebo v prípade právnickej osoby – názov a adresa sídla, dátum prijatia a odoslania, značka, predmet, obsah a pod.
 3. fyzická osoba – titul, meno, priezvisko, adresa, právnická osoba – názov a adresa sídla.
 4. meno, priezvisko, rodné číslo, adresa trvalého a prechodného pobytu, druh a číslo preukazu totožnosti údaje o požadovanom archívnom dokumente, ktoré sú mu známe a účel využitia; meno, priezvisko a adresu fyzickej osoby alebo názov, sídlo a identifikačné číslo právnickej osoby, na potreby ktorej žiada o prístup k archívnym dokumentom;

 

Zákonnosť spracúvania osobných údajov: 

V rámci účelov uvedených v bodoch a) – d): Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná – podľa  § 13 ods. 1 písm. c) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. c) GDPR.

 

Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

 1. archivovanie dokumentov prevádzkovateľa rámci správy registratúry:
 • Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
 1. evidencia prijatej a odoslanej pošty v papierovej a elektronickej forme.
 2. evidencia prijatej a odoslanej pošty v papierovej a elektronickej forme v rámci využívania štátnej webovej aplikácie www.slovensko.sk:
 • Zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o eGovernmente),
 • Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách).
 1. prístup k archívnym dokumentom :
 • Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 • Občiansky zákonník (§ 40).

 

Identifikácia  príjemcu  alebo  kategórie príjemcu:

Údaje sa neposkytujú žiadnym ďalším príjemcom.

 

Príjemca osobných údajov tretia strana:

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (príslušný archív) – Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Všeobecne záväzný právny predpis v zmysle § 13 ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Iný oprávnený subjekt na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

– do tretích krajín

V rámci účelov v bodoch a) – d): osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

 

– do medzinárodných organizácií

V rámci účelov v bodoch a) – d): osobné údaje sa do medzinárodných organizácií neposkytujú.

 

Zverejňovanie osobných údajov:

V rámci účelov v bodoch a) – d): osobné údaje sa nezverejňujú.

 

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa:

V rámci účelov v bodoch a) – d) sa spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov Prevádzkovateľa nevykonáva.

 

Doba uchovávania / kritérium jej určenia:

Bežná korešpondencia – 2 roky, 
Správa registratúry (evidenčné pomôcky, vyraďovanie dokumentov a pod.) – 15 rokov,
Kniha došlej a odoslanej pošty – 2 roky,
Korešpondenčné údaje, ktoré sú súčasťou zmlúv – 15 rokov.

Poučenie o forme požiadavky na poskytnutie osobných údajov od dotknutých osôb:

Poskytovanie osobných údajov na účely správy registratúry je zákonná požiadavka. V prípade neposkytnutia týchto údajov nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností Prevádzkovateľa, ktoré mu vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov.

 

Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať.

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.

 

Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia: organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

 

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania:

V rámci účelov v bodoch a) – d): automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.

ÚČTOVNÉ DOKLADY

 

 

Účely spracovania osobných údajov:

 1. Spracovanie účtovných dokladov dotknutých osôb pri zavedení a plnení predzmluvných a zmluvných vzťahov,
 2. Vedenie účtovnej agendy,
 3. Fakturácia dotknutých osôb,
 4. Prípravy a evidencie zmlúv na pokyn dotknutej osoby v rámci zmluvného vzťahu za účelom evidovania objednávok dotknutých osôb pri zavedení a plnení predzmluvných a zmluvných vzťahov,
 5. Faktúry (dodávateľsko – odberateľské),
 6. Vystavenie daňového dokladu k prijatej platbe,
 7. Ostatné daňové doklady a bankové výpisy.

 

Kategória dotknutých osôb v rámci účelov v bodoch a) – g):

 • osoby, ktorým vznikla povinnosť uhradiť dodanú službu
 • štatutárne orgány, oprávnené osoby, kontaktné osoby alebo zamestnanci obchodného partnera (klienta).

 

Kategória osobných údajov rámci účelov v bodoch a) – g):

 • bežné osobné údaje

Zoznam osobných údajov v rámci účelov v bodoch a) – g):

 • titul, meno a priezvisko zdaniteľnej osoby alebo názov zdaniteľnej osoby, adresu jej sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava a jej IČO pod ktorým tovar alebo službu dodala, alebo meno a priezvisko príjemcu tovaru alebo služby alebo názov príjemcu tovaru alebo služby, adresu jeho sídla, miesta podnikania, prevádzkarne, bydliska alebo adresu miesta, kde sa obvykle zdržiava, a jeho identifikačné číslo pre daň pod ktorým mu, bol dodaný tovar alebo pod ktorým mu bola dodaná služba, číslo bankového účtu fyzickej osoby.
 • titul, meno a priezvisko fyzickej osoby, ktorej práva sú dotknuté zmluvou, jej titul, dátum narodenia, rodné číslo, trvalý alebo prechodný pobyt, číslo účtu, názov banky, číslo preukazu totožnosti a iné údaje, ktoré sa týkajú predmetu zmluvy.

 

Zákonnosť spracúvania osobných údajov:

 1. Spracovanie účtovných dokladov dotknutých osôb pri zavedení a plnení predzmluvných a zmluvných vzťahov:
 • Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, – podľa § 13 ods. 1 písm. b) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. b) GDPR.

 

 1. Vedenie účtovnej agendy:
 • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, – podľa  13 ods. 1 písm. c) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. c) GDPR.

 

 1. Fakturácia dotknutých osôb:
 • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, – podľa  13 ods. 1 písm. c) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. c) GDPR.

 

 1. Prípravy a evidencie zmlúv na pokyn dotknutej osoby v rámci zmluvného vzťahu a za účelom     evidovania objednávok dotknutých osôb pri zavedení a plnení predzmluvných a zmluvných vzťahov:
 • Spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby, – podľa § 13 ods. 1 písm. b) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. b) GDPR.

 

 1. Faktúry (dodávateľsko – odberateľské):
 • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, – podľa  13 ods. 1 písm. c) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. c) GDPR.

 

 1. Vystavenie daňového dokladu k prijatej hotovostnej a bezhotovostnej platbe:
 • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, – podľa  13 ods. 1 písm. c) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. c) GDPR.

 

 1. Ostatné daňové doklady a bankové výpisy:
 • Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, – podľa  13 ods. 1 písm. c) ZOOÚ, resp. čl. 6 písm. c) GDPR.

 

Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

 1. Spracovanie účtovných dokladov dotknutých osôb pri zavedení a plnení predzmluvných a zmluvných vzťahov:
 • spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva

 

 1. Vedenie účtovnej agendy:
 • zákon č. 431/2002 z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 222/2004 z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 18/2018 z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č. 40/1964 zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 513/1991 zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách

 

 1. Fakturácia dotknutých osôb:
 • zákon č. 431/2002 z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 222/2004 z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 18/2018 z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • zákon č. 40/1964 zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 513/1991 zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

 

 1. Prípravy a evidencie zmlúv na pokyn dotknutej osoby v rámci zmluvného vzťahu a za účelom     evidovania objednávok dotknutých osôb pri zavedení a plnení predzmluvných a zmluvných vzťahov:
 • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
 • Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník
 • Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

 

 1. Faktúry (dodávateľsko – odberateľské):
 • zákon č. 431/2002 z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 222/2004 z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov

 

 1. Vystavenie daňového dokladu k prijatej hotovostnej a bezhotovostnej platbe:
 • Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve; zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov)
 • Zákon č. 40/1964 zb. občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 513/1991 zb. obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 289/2008 Z. z. Zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 492/2009 Z. z. Zákon o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 452/2021 Z. z. Zákon o elektronických komunikáciách

 

 1. Ostatné daňové doklady a bankové výpisy:
 • Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve; zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov

 

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým budú osobné údaje poskytnuté v rámci účelov v bodoch a) – g):

 • poskytovateľ účtovných služieb Sprostredkovateľ na základe čl. 28 Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov),
 • poskytovateľ ekonomického programu,
 • poskytovateľ dátových a telefónnych služieb ,
 • poskytovateľ bankových služieb,
 • poskytovateľ finančných transakcií,
 • poskytovateľ platobnej brány.

– do tretích krajín v rámci účelov v bodoch a) – g):

 • osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín

 

– do medzinárodných organizácií v rámci účelov v bodoch a) – g):

 • osobné údaje nie sú poskytované do medzinárodných organizácií

 

Iný oprávnený subjekt na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

Príjemcovia tretie strany:

Daňový úrad (na základe zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon o dani z pridanej hodnoty 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov)

Súdy, orgány činné v trestnom konaní základe zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok, na základe zákona 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov

Úrad na ochranu osobných údajov na základe zákona č. 18/2018 z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Colný úrad, Finančná správa.

 

Zverejňovanie osobných údajov v rámci účelov v bodoch a) – g):

 • osobné údaje sa nezverejňujú

 

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa v rámci účelov v bodoch a) – g):

 • spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa sa nevykonáva.

 

Doba uchovávania osobných údajov: Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou na účely stanovené v tejto informačnej povinnosti bude spracúvať maximálne po dobu stanovenú v zákonnom predpise, a to 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú v súlade so zákonom č. 431/2002 z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a zákonom č. 222/2004 z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Účtovné dokumenty sa likvidujú v súlade so Zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou na účely  stanovené v tejto informačnej povinnosti bude spracúvať maximálne po dobu  stanovenú v  zákonnom predpise.

 

Poučenie o forme požiadavky na poskytnutie osobných údajov od dotknutých osôb:

Poskytovanie osobných údajov je zmluvná a zároveň zákonná požiadavka. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné uzatvorenie zmluvného vzťahu, ako ani následné plnenie zo zmluvy. Taktiež nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností Prevádzkovateľa, ktoré mu vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov.

 

Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať.

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.

 

Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia: organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

 

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania:

V rámci účelov v bodoch a) – g): automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.

MARKETINGOVÁ KOMUNIKÁCIA  SO ZÁKAZNÍKMI

 

Účely spracúvania osobných údajov:

 • zasielanie marketingovej komunikácie, e-mailov s marketingovým obsahom, obchodných (marketingových ponúk) existujúcemu zákazníkovi, na základe oprávnených záujmov Prevádzkovateľa, ktorému poskytuje/poskytoval služby alebo predal tovary a tento marketingový obsah sa týka jeho vlastných rovnakých alebo podobných služieb alebo tovarov.
 • zaradenie e-mailovej adresy, ktorá je osobným údajom, do marketingovej databázy. 

 

Kategória dotknutých osôb:

 • fyzická osoba – existujúci zákazník Prevádzkovateľa (príjemca e-mailu).
 • právnická osoba – existujúci zákazník Prevádzkovateľa (príjemca e-mailu)
 • fyzická osoba zamestnanec resp. oprávnená osoba konať v mene právnickej osoby (príjemca e-mailu).

 

Kategória osobných údajov: bežné osobné údaje.

 

Zoznam osobných údajov:

 • e-mailová adresa, ktorá obsahuje osobný údaj, napr. meno, priezvisko, resp. iný osobný údaj a   prostredníctvom ktorej je možné identifikovať konkrétnu fyzickú osobu,
 • kategória ( klient/neklient a pod.)

 

Zákonnosť spracúvania osobných údajov: osobné údaje sa spracúvajú na základe článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov:

Osobné údaje sa spracúvajú v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákonom č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách.

 

Príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým budú osobné údaje poskytnuté:

 • poskytovateľ ekonomického systému,
 • poskytovateľ telefónnych služieb,
 • poskytovateľ dátových služieb,
 • poskytovateľ platformy pre emailovú komunikáciu

 

– do tretích krajín: osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín.

 

– do medzinárodných organizácií: osobné údaje nie sú poskytované do medzinárodných organizácií.

 

Iný oprávnený subjekt:

Orgány verejnej moci, ktoré môžu prijať osobné údaje v rámci konkrétneho zisťovania v súlade s právom Únie alebo právom členského štátu, sa však nepovažujú za príjemcov; spracúvanie uvedených údajov uvedenými orgánmi verejnej moci sa uskutočňuje v súlade s uplatniteľnými pravidlami ochrany údajov v závislosti od účelov spracúvania. Osobné údaje v rozsahu vyžiadania od oprávneného subjektu (napr. Polícia v rámci vyšetrovania priestupkov alebo trestných činov)

 

Zverejňovanie osobných údajov:: osobné údaje sa nezverejňujú.

 

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa: oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je zasielanie ponúk dotknutým osobám na základe oprávnených záujmov Prevádzkovateľa odoslanie mailu s marketingovým obsahom existujúcemu zákazníkovi, ktorému poskytuje/poskytoval služby alebo predal tovary a tento marketingový obsah sa týka jeho vlastných rovnakých alebo podobných služieb alebo tovarov.

Doba uchovávania osobných údajov:

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje do podania námietky dotknutou osobou so zasielaním obchodných ponúk alebo do odhlásenia sa z odberu  pomocou odkazu umiestneného v e-maily,  najviac po dobu 5 rokov od poslednej obchodnej aktivity s dotknutou osobou.

 

Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať.

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.

 

Dotknutá osoba má právo namietať ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.

Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.

Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, ak nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo dôvody na uplatnenie právneho nároku.            

 

Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia: organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

 

Automatizované individuálne rozhodovanie a profilovanie: pri spracúvaní osobných údajov na vyššie spomenuté účely dochádza k automatizovanému individuálnemu rozhodovaniu a profilovaniu.

PRÁVNE NÁROKY

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené:

Preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov súdnou/mimosúdnou cestou a evidencie s tým spojené.

 

Okruh dotknutých osôb:

Relevantné fyzické osoby – účastníci konania, zúčastnené osoby, svedkovia.

Kategória osobných údajov:

Bežné osobné údaje.

 

Zoznam alebo rozsah osobných údajov:

Meno, priezvisko a adresa pobytu, adresa na doručovanie v elektronickej forme, podpis, ďalšie osobné údaje zistené alebo poskytnuté v priebehu vybavovania súdnych sporov.

Zákonnosť spracúvania osobných údajov:

Čl. 6 ods. 1 písm. f) – spracúvanie je nevyhnutné na účely oprávnených záujmov, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana, s výnimkou prípadov, keď nad takýmito záujmami prevažujú záujmy alebo základné práva a slobody dotknutej osoby, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu dieťa.

Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov: spracúvanie osobných údajov na základe osobitého právneho predpisu sa nevykonáva.

 

Identifikácia  príjemcu  alebo  kategórie príjemcu:  

 • poskytovateľ telefónnych služieb
 • poskytovateľ dátových služieb

 

Iný oprávnený subjekt:

Na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

– do tretích krajín

osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

– do medzinárodných organizácií: osobné údaje sa do medzinárodných organizácií neposkytujú.

Zverejňovanie osobných údajov: osobné údaje sa nezverejňujú.

 

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa:

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov Prevádzkovateľa sa nevykonáva.

 

Doba uchovávania / kritérium jej určenia: osobné údaje sa uchovávajú do naplnenia účelu.

 

Poučenie o forme požiadavky na poskytnutie osobných údajov od dotknutých osôb:

Poskytovanie osobných údajov je zmluvná a zároveň zákonná požiadavka. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje. V prípade neposkytnutia týchto údajov, nie je možné uzatvorenie zmluvného vzťahu, ako ani následné plnenie zo zmluvy. Taktiež nie je možné zabezpečiť riadne plnenie povinností Prevádzkovateľa, ktoré mu vyplývajú z príslušných všeobecných právnych predpisov.

 

Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať.

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.

 

Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia: organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

 

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.

SÚHLAS ZÁKAZNÍKA  SO ZVEREJŇOVANÍM

SKÚSENOSTI

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené: zverejňovanie skúsenosti klienta s predaným tovarom prostredníctvom webového sídla www.rayzzer.sk www.rayzzer.com Prevádzkovateľa a/alebo prostredníctvom sociálnej sieti Facebook RAYZZER, Instagram rayzzer.official a LinkedIn RAYZZER

 

Kategória dotknutých osôb: fyzická osoba klient, ktorý  poskytol Prevádzkovateľovi svoju skúsenosť s predaným tovarom a udelil  Prevádzkovateľovi svoj výslovný súhlas so zverejnením tejto skúsenosti

 

Kategória osobných údajov: bežné osobné údaje.

Zoznam alebo rozsah osobných údajov: titul, meno, priezvisko, skúsenosť klienta s poskytnutou službou.

 

Zákonnosť spracúvania osobných údajov: právnym základom pre spracúvania osobných údajov o týchto dotknutých osobách je čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ktorým je dobrovoľný súhlas so spracúvaním osobných údajov.

 

Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov: spracúvanie osobných údajov na základe osobitného právneho predpisu sa nevykonáva.

Identifikácia  príjemcu  alebo  kategórie príjemcu:

 • poskytovateľ dátových služieb,
 • poskytovateľ webhostingu,
 • poskytovateľ IT služieb – technickej správy webovej stránky a IT zariadení,
 • poskytovateľ cloudového úložiska,
 • spoločnosť Facebook – Meta Platforms Ireland Limited, 4Grand Canal Square 2, 800 00 Ireland, IČO: 96 9292
 • spoločnosť Instagram – Meta Platforms Ireland Limited, 4Grand Canal Square 2, 800 00 Ireland, IČO: 96 9292
 • spoločnosť LinkedIn – Microsoft Corporation, Redmond, Washington, USA
 • iné médiá na základe článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ktorým je dobrovoľný súhlas so spracúvaním osobných údajov.

 

– do tretích krajín: osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín.

 

– do medzinárodných organizácií: osobné údaje nie sú poskytované do medzinárodných organizácií.

 

Zverejňovanie osobných údajov: osobné údaje v rozsahu  titul, meno, priezvisko, skúsenosť  klienta s poskytnutou službou sa môžu zverejňovať na webovom sídle  a/alebo sociálnej sieti Prevádzkovateľa.

 

 

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa:  spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov Prevádzkovateľ nevykonáva.

 

Iný oprávnený subjekt: na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

Doba uchovávania / kritérium jej určenia:

Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou na vyššie uvedené účely  bude spracúvať do odvolania súhlasu dotknutej osoby, maximálne po dobu 5 rokov od jeho udelenia.

 

Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať.

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.

 

Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia: organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

 

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, a to rovnako jednoduchou formou, akou bol súhlas poskytnutý, doručením  písomnej alebo elektronickej  žiadosti na uvedené kontaktné údaje.

Poučenie o forme požiadavky na poskytnutie osobných údajov od dotknutých osôb:

Vzhľadom k tomu, že spracúvanie osobných údajov je založené na základe dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním jej osobných údajov je poskytnutie osobných údajov dobrovoľné. Odvolanie súhlasu nemá vplyv  na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

 

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.

SÚHLAS ZÁKAZNÍKA  SO ZVEREJŇOVANÍM

VIDEO SKÚSENOSTI

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené: zverejňovanie video skúsenosti klienta s predaným tovarom prostredníctvom webového sídla www.rayzzer.sk www.rayzzer.com Prevádzkovateľa a/alebo prostredníctvom sociálnej sieti Facebook RAYZZER, Instagram rayzzer.official, LinkedIn RAYZZER, YouTube RAYZZER a TikTok rayzzer.official

 

Kategória dotknutých osôb: fyzická osoba klient, ktorý  poskytol Prevádzkovateľovi svoju video skúsenosť s predaným tovarom a udelil  Prevádzkovateľovi svoj výslovný súhlas so zverejnením tejto video skúsenosti

 

Kategória osobných údajov: bežné osobné údaje.

Zoznam alebo rozsah osobných údajov: titul, meno, priezvisko, video skúsenosť klienta s poskytnutou službou.

 

Zákonnosť spracúvania osobných údajov: právnym základom pre spracúvania osobných údajov o týchto dotknutých osobách je čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ktorým je dobrovoľný súhlas so spracúvaním osobných údajov.

 

Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov: spracúvanie osobných údajov na základe osobitného právneho predpisu sa nevykonáva.

Identifikácia  príjemcu  alebo  kategórie príjemcu:

 • poskytovateľ dátových služieb,
 • poskytovateľ webhostingu,
 • poskytovateľ IT služieb – technickej správy webovej stránky a IT zariadení,
 • poskytovateľ cloudového úložiska,
 • spoločnosť Facebook – Meta Platforms Ireland Limited, 4Grand Canal Square 2, 800 00 Ireland, IČO: 96 9292
 • spoločnosť Instagram – Meta Platforms Ireland Limited, 4Grand Canal Square 2, 800 00 Ireland, IČO: 96 9292
 • spoločnosť LinkedIn – Microsoft Corporation, Redmond, Washington, USA spoločnosť YouTube – Google Ireland Lim ited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, RČ: 368047
 • spoločnosť TikTok – TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D 02 T380, Írsko
 • iné médiá na základe článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ktorým je dobrovoľný súhlas so spracúvaním osobných údajov.

 

– do tretích krajín: osobné údaje nie sú poskytované do tretích krajín.

 

– do medzinárodných organizácií: osobné údaje nie sú poskytované do medzinárodných organizácií.

 

Zverejňovanie osobných údajov: osobné údaje v rozsahu  titul, meno, priezvisko, skúsenosť  klienta s poskytnutou službou sa môžu zverejňovať na webovom sídle  a/alebo sociálnej sieti Prevádzkovateľa.

 

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa:  spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov Prevádzkovateľ nevykonáva.

 

Iný oprávnený subjekt: na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

 

Doba uchovávania / kritérium jej určenia:

Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou na vyššie uvedené účely  bude spracúvať do odvolania súhlasu dotknutej osoby, maximálne po dobu 5 rokov od jeho udelenia.

 

Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať.

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.

 

Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia: organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

 

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, a to rovnako jednoduchou formou, akou bol súhlas poskytnutý, doručením  písomnej alebo elektronickej  žiadosti na uvedené kontaktné údaje.

Poučenie o forme požiadavky na poskytnutie osobných údajov od dotknutých osôb:

Vzhľadom k tomu, že spracúvanie osobných údajov je založené na základe dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním jej osobných údajov je poskytnutie osobných údajov dobrovoľné. Odvolanie súhlasu nemá vplyv  na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

 

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania: automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.

SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY S VYHOTOVOVANÍM A  ZVEREJŇOVANÍM REFERENČNÝCH  FOTOGRAFIÍ A VIDEO NAHRÁVOK

 

Účel spracúvania osobných údajov, na ktorý sú osobné údaje určené:

 1. Zverejňovanie referenčných fotografií na:

za účelom marketingovej propagácie na prezentačné účely prevádzkovateľa a prilákanie nových potenciálnych zákazníkov.

 

 1. Zverejňovanie referenčných videozáznamov na:
 • webovej stránke rayzzer.sk
 • webovej stránke rayzzer.com
 • firemný profil na sociálnej sieti Facebook RAYZZER
 • firemný profil na sociálnej sieti Instagram official
 • firemný profil na sociálnej sieti LinkedIn: RAYZZER
 • firemný profil na YouTube: RAYZZER
 • firemný profil na sociálnej sieti TikTok: official

za účelom marketingovej propagácie na prezentačné účely prevádzkovateľa a prilákanie nových potenciálnych zákazníkov.

 

Kategória dotknutých osôb v rámci účelov v bodoch a) – b): zákazník/klient, ktorý udelil súhlas so spracúvaním osobných údajov.

 

Kategória osobných údajov v rámci účelov v bodoch a) – b): bežné osobné údaje

Zoznam alebo rozsah osobných údajov

 1. referenčná fotografia – obrazový záznam súvisiaci s dodanou službou,
 2. referenčná video nahrávka – filmový záznam súvisiaci s dodanou službou,

 

Zákonnosť spracúvania osobných údajov: právnym základom pre spracúvania osobných údajov o týchto dotknutých osobách v rámci účelov uvedených v bodoch a) – b) je čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ktorým je dobrovoľný súhlas so spracúvaním osobných údajov.

 

Zákonná povinnosť spracúvania osobných údajov v rámci účelov v bodoch a) – b): spracúvanie osobných údajov na základe osobitného právneho predpisu sa nevykonáva

 

Identifikácia  príjemcu  alebo  kategórie príjemcu v rámci účelov v bodoch a) – b): 

 • poskytovateľ dátových služieb,
 • poskytovateľ webhostingu,
 • poskytovateľ IT služieb – technickej správy webovej stránky a IT zariadení,
 • poskytovateľ cloudového úložiska,
 • spoločnosť Facebook – Meta Platforms Ireland Limited, 4Grand Canal Square 2, 800 00 Ireland, IČO: 96 9292
 • spoločnosť Instagram – Meta Platforms Ireland Limited, 4Grand Canal Square 2, 800 00 Ireland, IČO: 96 9292
 • spoločnosť LinkedIn – Microsoft Corporation, Redmond, Washington, USA
 • spoločnosť YouTube – Google Ireland Lim ited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írsko, RČ: 368047
 • spoločnosť TikTok – TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D 02 T380, Írsko
 • iné médiá na základe článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), ktorým je dobrovoľný súhlas so spracúvaním osobných údajov.

 

– do tretích krajín v rámci účelov v bodoch a) – b): osobné údaje sa do tretích krajín neposkytujú.

 

– do medzinárodných organizácií v rámci účelov v bodoch a) – b): osobné údaje sa do medzinárodných organizácií neposkytujú.

 

Iný oprávnený subjekt:

Na základe článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov).

Zverejňovanie osobných údajov:

 1. osobné údaje v rozsahu referenčné fotografie (obrazové záznamy) klienta sa môžu zverejňovať na webovej stránke a/alebo sociálnej sieti za účelom marketingovej propagácie na prezentačné účely prevádzkovateľa a prilákanie nových potenciálnych klientov
 2. osobné údaje v rozsahu referenčné video nahrávky (filmové záznamy) klienta sa môžu zverejňovať na webovej stránke a/alebo sociálnej sieti Prevádzkovateľa za účelom marketingovej propagácie na prezentačné účely prevádzkovateľa a prilákanie nových potenciálnych klientov

 

Oprávnený záujem Prevádzkovateľa v rámci účelov v bodoch a) – b): spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov Prevádzkovateľa sa nevykonáva.

 

Doba uchovávania / kritérium jej určenia:

Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou na vyššie uvedené účely  bude spracúvať do odvolania súhlasu dotknutej osoby, maximálne po dobu 5 rokov od jeho udelenia.

 

Technické a organizačné bezpečnostné opatrenia: organizačné a technické opatrenia na ochranu osobných údajov sú spracované v interných predpisoch prevádzkovateľa. Bezpečnostné opatrenia sú vykonávané v oblastiach fyzickej a objektovej bezpečnosti, informačnej bezpečnosti, šifrovej ochrany informácií, personálnej, administratívnej bezpečnosti a ochrany citlivých informácií, s presne definovanými právomocami a povinnosťami uvedenými v bezpečnostnej politike.

 

Prevádzkovateľ sa zaručuje, že osobné údaje poskytnuté dotknutou osobou bude spracúvať v zmysle zásady minimalizácie uchovávania a v prípade, žeby odpadol účel spracúvania, prevádzkovateľ sa zaručuje osobné údaje vymazať.

V prípade, že budú uvedené osobné údaje spracúvané na iný účel ako je stanovený vyššie v tejto informačnej povinnosti, bude dotknutá osoba o tomto účele ako aj o právnom základe takého spracúvania ešte pred takým spracúvaním informovaná.

 

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracovaním osobných údajov, a to rovnako jednoduchou formou, akou bol súhlas poskytnutý, doručením  písomnej alebo elektronickej  žiadosti na uvedené kontaktné údaje.

 

Poučenie o forme požiadavky na poskytnutie osobných údajov od dotknutých osôb:

Vzhľadom k tomu, že spracúvanie osobných údajov je založené na základe dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby so spracúvaním jej osobných údajov je poskytnutie osobných údajov dobrovoľné. Odvolanie súhlasu nemá vplyv  na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.

 

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania v rámci účelov v bodoch a) – c): automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania sa nevykonáva.