PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

1. Vyhlasovateľ a organizátor

1.1. Vyhlasovateľom a organizátorom súťaží je spoločnosť NextGen labs, s.r.o. so sídlom Dunajská 8, 811 08 Bratislava, IČO: 53 767 713 (ďalej len „vyhlasovateľ“)

2. Podmienky účasti

2.1 Súťaží sa môže zúčastniť fyzická osoba staršia ako 18 rokov s adresou doručenia na území Slovenskej republiky alebo Českej republiky, ktorá má pravý a aktívny profil na sociálnej sieti, kde je súťaž vyhlasovaná.

2.2. Do každej súťaže sa môže zapojiť každý účastník iba raz a získať môže iba jednu výhru (ak nie je vo vyhlásení súťaže vyslovene uvedené inak).

3. Doručenie výhier

3.1. Výhra sa výhercovi odošle prostredníctvom prepravnej spoločnosti, ktorú určí vyhlasovateľ. Výhra bude poslaná na adresu, ktorú účastník uviedol v mailovej komunikácií alebo v súkromnej správe určenej vyhlasovateľovi na sociálnej sieti.

3.2. Výherca stráca nárok na svoju výhru ak:

3.2.1. nebude reagovať na výzvu, či správu o výhre do 3 dní po oznámení výsledkov súťaže na sociálnej sieti, alebo

3.2.2. bude adresa účastníka neplatná, či v rozpore s podmienkami súťaže, alebo

3.2.3. je profil výhercu v rozpore s pravidlami súťaže, alebo

3.2.4. nie je spôsobilý na právne úkony.

3.3. Vyhlasovateľ má právo, nie však povinnosť, vyhlásiť nového výhercu (aj opakovane), a to až do okamihu, kým nový výherca nebude plne v súlade s podmienkami súťaže.

3.4. V prípade, ak vyhlasovateľ nevyhlási nového výhercu, výhra prepadá v prospech vyhlasovateľa.

3.5. Výherca nie je povinný výhru prijať. Výherca nemôže nárok na výhru previesť na tretiu osobu. Neprevzaté výhry prepadajú v prospech vyhlasovateľa.

4. Súhlas s pravidlami súťaže a ochrana osobných údajov

4.1. Účastník svojím zaregistrovaním alebo zúčastnením sa súťaže súhlasí s pravidlami a podmienkami súťaže.

4.2. Ochrana osobných údajov účastníka súťaže je poskytovaná zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

4.3. Zapojením sa do súťaže dáva účastník svoj vyslovený súhlas so spracovaním osobných údajov nachádzajúcich sa na jeho profile na sociálnej sieti, kde prebieha súťaž vyhlasovateľa. V prípade výhry účastník dáva súhlas na spracovanie kontaktných údajov (minimálne meno, priezvisko, adresa doručenia) potrebných pre účel poslania výhry. Tieto osobné údaje sú spracovávané v elektronickej a/alebo tlačenej podobe výhradne za účelom realizácie súťaže, vyhlásenia výsledkov súťaže a odoslania výhry a spracovávajú sa po dobu trvania súťaže, najdlhšie však do jedného roka po odoslaní výhry.

4.4. Účastník súťaže berie na vedomie, že poskytnuté údaje sú presné a že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov v súťažnom komentári (správe) a o dobrovoľné poskytnutie kontaktných údajov.

4.5. Účastník má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracovaním osobných údajov odvolať, a to poslaním e-mailovej správy na success@rayzzer.com alebo písomne na adresu vyhlasovateľa.

4.6. Účastník má právo na opravu nepresných, či nesprávnych údajov, prípadne doplnenie neúplných údajov.

4.7. V prípade výhry účastník súhlasí s uvedením svojho užívateľského mena na sociálnej stránke vyhlasovateľa.

5. Záverečné ustanovenia

5.1. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo na základe vlastného uváženia a bez uvedenia dôvodu vylúčiť zo súťaže účastníka v prípade ak:

5.1.1. Nedodrží podmienky a pravidla súťaže

5.1.2. Jeho príspevky budú v rozpore s platnými právnymi predpismi na území štátu, kde súťaž prebieha; budú vulgárne, násilnícke, či urážlivé; porušujú autorské práva; obsahujú skrytú reklamu tretích osôb.

5.1.3. Pri podozrení z obchádzania pravidiel súťaže, nečestného konania a používania falošného profilu za účelom súťaženia a získania výhry.

5.2. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia súvisiaceho s realizáciou súťaží, ako aj termínov a podmienok súťaží. Vyhlasovateľ si taktiež vyhradzuje právo prerušiť alebo ukončiť súťaž kedykoľvek bez predchádzajúceho upozornenia a bez uvedenia dôvodov. V prípade ak predčasné ukončenie alebo akékoľvek iné zdržanie súťaže bolo zapríčinené správaním súťažiaceho, môže vyhlasovateľ od takéhoto súťažiaceho požadovať náhradu vzniknutej škody.

5.3. Vyobrazenie výhier na propagačných a iných marketingových materiáloch vyhlasovateľa (napr. letáky, plagáty, webová stránka, žreby, TV spoty, online videá a pod.) je len ilustračné a nemusí zodpovedať skutočnej podobe výhier.

5.4. Vyhlasovateľ v žiadnej forme nezodpovedá za priame alebo nepriame škody vyplývajúce súťažiacim z účasti na súťaži alebo z nedostupnosti internetového pripojenia alebo iných technických zlyhaní.

5.5. Vyhlasovateľ neručí za stratu, či poškodenie zásielky, poslanej výhercovi súťaže. Výhru nie je možné vymáhať právnou cestou. Za výhru nie je možné požadovať finančnú náhradu.

5.6. Výhra predstavuje pre výhercu – fyzickú osobu zdaniteľný príjem podľa § 8 ods. 1 písm. j) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov podliehajúci platnej sadzbe dane v tom zdaňovacom období, v ktorom je výhra výhercovi odovzdaná. Od dane z príjmov je oslobodená výhra do výšky 350 EUR za jednu výhru. O výške výhry bude vyhlasovateľ výhercu informovať v zmysle platného zákona. Pre konkrétne povinnosti pri podávaní daňového priznania ako aj pri výpočte daňovej a odvodovej povinnosti je potrebné kontaktovať svojho daňového poradcu. Pre vylúčenie pochybností, každý výherca je povinný splniť si daňovú a odvodovú povinnosť, ktorá mu v súvislosti s výhrou vznikne na svoje náklady. Vyhlasovateľ sa  v žiadnom rozsahu nepodieľa na úhrade nákladov vynaložených na splnenie daňovej a odvodovej povinnosti výhercu v súvislosti so súťažami resp. ich cien (výhier).

5.7. Podrobnejšie informácie o súťaži a výhre, ako aj o počte výhier uvedie vyhlasovateľ pri každom vyhlásení súťaže.

5.8. Pokiaľ sú niektoré ustanovenia týchto pravidiel súťaže neplatné alebo stratia platnosť, platnosť ostatných ustanovení pravidiel súťaže ostáva nedotknutá. Neplatné ustanovenia budú nahradené takými primeranými ustanoveniami, ktoré najviac zodpovedajú zmyslu pôvodných neplatných ustanovení.

5.9. Súťaž nie je sponzorovaná, podporovaná ani spracovávaná prevádzkovateľmi sociálnych sieti.

V Bratislave, dňa 18.05.2022

NextGen labs, s.r.o.

Vyhlasovateľ